Privacy

PRIVACYVERKLARING

 • Identiteit van de vereniging
  De V.v.E. “Houtwal” omvat 40 appartementen. De eigenaars zijn bij aankoop van rechtswege lid van de vereniging geworden. Het bestuur van de vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en vertegenwoordigt hen naar externe organisaties.
 • Doel van de benodigde persoonsgegevens
  • De splitsingsakte geeft een omschrijving van de ondersplitsing van appartementsrechten, de gemeenschappelijkheden en het aandeel van de eigenaar in de gemeenschap. In overeenstemming met deze akte regelt het bestuur alle zaken betreffende het beheer en onderhoud.
  • Het bestuur legt een register aan met persoonsgegevens van eigenaars en gebruikers met als doel hen in voorkomend geval zowel fysiek, telefonisch, schriftelijk als digitaal te kunnen bereiken.
  • Het bankrekeningnummer dient voor verrekening van de voorlopige betaling aan de vereniging ter bestrijding van de gemeenschappelijke kosten. Ten behoeve van automatische incasso van de voorlopige betaling verstrekt de eigenaar een doorlopende SEPA machtiging.
  • In overeenstemming met de akte stelt het bestuur, bij het in gebruik nemen door een eigenaar van zijn privégedeelte of het in gebruik geven aan een gebruiker, een bewoners- of gebruikersverklaring op.
 • Oorsprong van de persoonsgegevens
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de eigenaars en/of gebruikers van het appartementsrecht die door hen daartoe zijn verstrekt.
  In een schriftelijke verklaring zal iedere eigenaar expliciete toestemming verlenen aan het bestuur van de vereniging om de hierna genoemde gegevens te (laten) verwerken.
 • Onverkorte weergave van de persoonsgegevens
  • akte van ondersplitsing appartementsrechten (woningen)
  • naam [geslacht, initialen, voorna(a)m(en), achternaam]
  • woonadres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer(s)
  • een actueel e-mailadres
  • IBAN bankrekeningnummer
  • SEPA machtiging ten behoeve van automatische incasso van de voorlopige betaling
  • bewonersverklaring en/of gebruikersverklaring
 • Deling van de persoonsgegevens
  • De gegevens worden gedeeld met de beheerder zodat zij de beheerstaken, die door de vereniging aan haar zijn overgedragen, ten uitvoer kunnen brengen.
  • Deze gegevens zijn in het register van de beheerder opgenomen en voor de leden inzichtelijk met de door de beheerder verstrekte persoonlijke inloggegevens.
  • Persoonlijke informatie in het register van de beheerder is niet toegankelijk voor derden.
  • Zonder vooraf verkregen toestemming van het bestuur worden persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar gesteld.
 • Opslag van de persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens van de eigenaars en/of gebruikers worden door het bestuur en beheerder geactualiseerd zolang men lid is van de vereniging. Wanneer het appartementsrecht naar een andere eigenaar overgaat, eindigt het lidmaatschap van de vereniging van rechtswege en worden de registers hierop aangepast. De beheerder hanteert een bewaartermijn van 7 boekjaren.
  • Het bestuur van de vereniging beheert het historisch archief tot de ontbinding van de vereniging.
 • Rechten van de leden
  • De leden hebben recht op:
   • inzage van hun persoonsgegevens
   • correctie van foutieve informatie
   • het indienen van bezwaar
   • het vergeten worden bij beëindiging van het lidmaatschap
   • intrekking van de gegeven toestemming
  • Om van dit recht gebruik te maken, dient de eigenaar daartoe een schriftelijk verzoek in aan het bestuur.

© V.v.E. “Houtwal” – 9 mei 2018