Welkom

Welkom op de website van de V.v.E. Houtwal, de Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven.

Door de aankoop van een appartement in het woonzorgcomplex Rundgraafpark bent u tevens lid geworden van onze Vereniging van Eigenaars. De naam van onze vereniging luidt: V.v.E. Houtwal.
.vvehoutwal1

V.v.E. Houtwal

cropped-cropped-logo-vvehou-1.gifOnze vereniging
Wij spreken gemakshalve over V.v.E. Houtwal  als we het hebben over de vereniging van eigenaars van de koopappartementen. De volledige naam van onze V.v.E. luidt: “Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”.
En omdat dit een mondvol is, zijn wij ingeschreven bij de Kamer van koophandel met nummer 17280641 onder de verkorte naam: VvE “Houtwal”.

De hoofdvereniging
Wij maken als vereniging deel uit van de hoofdvereniging V.v.E. Rundgraafpark. De volledige naam van deze hoofdvereniging luidt: “Vereniging van Eigenaars woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”. Deze naam geeft al aan dat wij niet alleen met koopappartementen te maken hebben met deze V.v.E. Rundgraafpark. De eigenaar van het gehele complex is woonstichting ‘thuis.

De hoofdvereniging bestaat (zoals beschreven in de akte van hoofdsplitsing) uit 7 “appartementsrechten”. Het 7e appartementsrecht, in het onderstaande schema aangeduid met KOOP, is wat men noemt: “vervreemd”. Dat wil zeggen dat de eigenaar  van het complex ‘thuis, geen zeggenschap heeft over dit appartementsrecht. Uit de “vervreemding” ontstaat onze ondervereniging V.v.E. Houtwal.

Voor de eerste 6 onderverenigingen geldt dat er slechts één eigenaar is en dat is ‘thuis**. Dit betekent automatisch dat ‘thuis het alleenrecht heeft om besluiten over onderhoud of uitgaven te doen ten behoeve van deze 6 appartementsrechten. De vereniging van de koopappartementen vormt hierop een uitzondering.  Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat ‘thuis een besluit kan nemen met betrekking tot die koopappartementen.
In onderstaand organigram is dit in beeld gebracht. De getallen onder de afzonderlijke appartementsrechten A1 t/m A7 geven de stemverhouding (het breukdeel) binnen de hoofdvereniging aan. Dat betekent ook dat, als er kosten gemaakt worden, wij als “KOOP”  daarin in een bijdrage hebben van 277/1000e deel. (Immers, alle stemmen bij elkaar = 1000). Iets minder als 1/3 deel dus.
.

Je moet bij de “kosten” denken aan de kosten van gemeenschappelijk tuinonderhoud, bestrating, algemene verlichting. In ieder geval kosten voor die zaken waarvoor wij als V.v.E. Houtwal zelf geen onderhoudscontract hebben en ook geen volledig eigenaar zijn.

Binnen de hoofdvereniging worden een aantal gemeenschappelijke zaken  (in sommige gevallen zelfs verplicht) behandeld. Dit betreft:

  • Het verzekeren van het gebouw: verzekerd wordt de opstal, aansprakelijkheid bestuurder, aansprakelijkheid vereniging, rechtsbijstand en het glas. De kosten hiervan worden verdeeld volgens het eerder genoemde breukdeel.
  • Esthetica: om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing.
  • Onderhoud: je kunt de kosten van het complex onderverdelen naar de kosten van planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten en algemene beheerkosten. Ook deze kosten zijn volgens breukdeel voor rekening van de eigenaren.

Onze vereniging V.v.E. Houtwal heeft 40 leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan binnen deze vereniging als het gaat over het nemen van besluiten.

Het Bestuur van onze vereniging is in eigen beheer. Bij het besturen van de vereniging behoren een aantal taken waarvan u kunt verwachten dat het bestuur deze naar behoren uitvoert.  De hoofdtaak van het bestuur is eenvoudig gezegd: “het in stand houden van de vereniging”. Niets meer of minder dan het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het Bestuur heeft hierbij als leidraad de regelgeving die onlosmakelijk verbonden is met de wettelijke status van onze V.v.E..

De regelgeving, die de grondslag is voor het in stand houden van de vereniging, maar ook voor het handhaven van de gemaakt afspraken, bestaat uit:
a. het Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 9 Appartementsrechten,
b het Modelreglement 1992 zoals bepaald in de aktes van splitsing,
c. de akte Hoofdsplitsing appartementsrechten Woonzorgcomplex Rundgraafpark,
d. de akte Ondersplitsing appartementsrechten (koopwoningen) en
e. ons huishoudelijk reglement met daarin alle zaken die u als vergadering geregeld wenste te hebben.
Zie daarvoor het hoofdstuk Regelgeving.

Over het beheer van onze vereniging.
De V.v.E. Houtwal heeft een overeenkomst met een beheerder die het beheer van onze vereniging uitvoert en wel voor het administratieve beheer en technisch beheer: het contractuele onderhoud. Het bestuurlijk beheer hebben wij, zoals eerder gezegd, in eigen hand.

De jaarvergadering van de V.v.E. Houtwal.
Het Bestuur is verplicht eens per jaar verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering door middel van een balans en exploitatieoverzicht. De begroting, met daarin een prognose van de te verwachten inkomsten en uitgaven, moet eveneens worden vastgesteld door deze 40 leden. Binnen de vastgestelde begroting mag het Bestuur uitgaven doen, maar daarbuiten is de toestemming nodig van de eigenaren. Dit geldt ook voor het sluiten van langlopende contracten. Een en ander is geregeld middels de akte van splitsing en waar nodig vastgelegd in ons huishoudelijk reglement.

De jaarvergadering van de hoofdvereniging V.v.E. Rundgraafpark.
Op diverse punten moet de hoofdvereniging V.v.E. Rundgraafpark een besluit nemen. De bestuurder van ‘thuis (als eigenaar van de appartementsrechten A1 ./. A6) en het bestuur van de V.v.E. Houtwal zijn vertegenwoordigd binnen de Algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging. Alvorens een besluit te nemen in de hoofdvereniging over enig onderwerp, moeten de eigenaren van de appartementsrechten eerst hierover een besluit nemen in hun eigen vereniging. Dit besluit wordt dus meegenomen tijdens een ALV van de hoofdvereniging.

Lees verder in het artikel Onderhoud.


Tot zover op hoofdlijnen hoe het verband is tussen ‘THUIS (als eigenaar van de 6 appartementsrechten en onze V.v.E. Houtwal. Heeft u hierna nog vragen, neem dan even contact op.