Welkom

Welkom op de website van de V.v.E. “Houtwal”, de Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven.

vvehoutwal1

Op 2 mei 2003 kocht de Woonstichting Aert Swaens van de Gemeente Veldhoven een kavel bouwgrond met de bouwverplichting om 70 sociale huurappartementen en 93 vrije sectorappartementen te stichten. U kent het complex, dat in maart 2005 werd opgeleverd, als Woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven. Door inhoud te geven aan de bouwverplichting ontstond er een zogenaamd “registergoed” dat bestaat uit een hoofdvereniging met 7 “appartementsrechten”. Een van die appartementsrechten is de V.v.E. “Houtwal”. 
Als V.v.E. “Houtwal” maken wij, als ondervereniging “koop”, deel uit van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”. De volledige naam van deze hoofdvereniging luidt: “Vereniging van Eigenaars woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”. Deze naam geeft al aan dat wij niet alleen met koopappartementen te maken hebben met deze V.v.E. “Rundgraafpark”.

cropped-cropped-logo-vvehou-1.gif

De eigenaar van het gehele complex is (als rechtsopvolger van Woonstichting  Aert Swaens) thans:  Woonstichting ‘thuis.
De eigenaar van de appartementsrechten van KOOP is V.v.E. “Houtwal”
Hieronder ziet u dit in beeld gebracht.
De hoofdvereniging kent 7 verschillende appartementsrechten waarvan het de eigenaar is toegestaan om van dit “recht” zelf gebruik te maken (te bewonen) of in gebruik te geven aan een ander (te verhuren) of te “vervreemden”. Uit de “vervreemding” ontstaat onze ondervereniging V.v.E. “Houtwal”. Deze appartementsrechten zijn:

A1 Huurwoningen  A4 Beheerder          A7 Koopappartementen 
A2 Zorg A5 Kinderdagverblijf
A3 Grand Cafe A6 Fysio

Voor de eerste 6 onderverenigingen geldt dat er slechts één eigenaar is en dat is Woonstichting ‘thuis**. Dit betekent automatisch dat ‘thuis het alleenrecht heeft om besluiten over onderhoud of uitgaven te doen ten behoeve van deze 6 appartementsrechten. De vereniging van de koopappartementen vormt hierop een uitzondering.  Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat ‘thuis een besluit kan nemen met betrekking tot die koopappartementen.
In onderstaand organigram is dit in beeld gebracht. De getallen onder de afzonderlijke appartementsrechten A1 t/m A7 geven de stemverhouding (het breukdeel) binnen de hoofdvereniging aan. Dat betekent ook dat als er kosten gemaakt worden, wij als “KOOP”  daarin in een bijdrage hebben van 277/1000e deel. (Immers, alle stemmen bij elkaar = 1000). Iets minder als 1/3 deel dus.

Je moet bij de “kosten” denken aan de kosten van gemeenschappelijk tuinonderhoud, bestrating, algemene verlichting. In ieder geval kosten voor die zaken waarvoor wij als V.v.E. “Houtwal” zelf geen onderhoudscontract hebben en ook geen volledig eigenaar zijn.

Aangezien het appartementsrecht A7 “vervreemd” is, heeft ‘thuis geen zeggenschap over de appartementsrechten van de V.v.E. “Houtwal”, maar wel over de andere 6 appartementsrechten en ook, tezamen met de V.v.E. “Houtwal”, over de gemeenschappelijkheden.
Binnen de hoofdvereniging worden een aantal gemeenschappelijke zaken  (in sommige gevallen zelfs verplicht) behandeld. Dit betreft:

  • Het verzekeren van het gebouw: verzekerd wordt de opstal, aansprakelijkheid bestuurder, aansprakelijkheid vereniging, rechtsbijstand en het glas. De kosten hiervan worden verdeeld volgens het eerder genoemde breukdeel.
  • Esthetica: om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing.
  • Onderhoud: je kunt de kosten van het complex onderverdelen naar de kosten van planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, onderhoudscontracten en algemene beheerkosten. Ook deze kosten zijn volgens breukdeel voor rekening van de eigenaren.

Deze gemeenschappelijkheden zijn o.a. de bestrating, de groenvoorziening, het parkeerterrein en inrichting, openbare verlichting en de esthetica. Om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken, worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing. Meer over onze gemeenschappelijkheden en wat dat voor de V.v.E. “Houtwal” betekent, leest u op deze pagina van de website vvehoutwal.com.

Tot zover op hoofdlijnen hoe het verband is tussen ‘THUIS (als eigenaar van de 6 appartementsrechten en onze V.v.E. “Houtwal”. Heeft u hierna nog vragen, neem dan even contact op.


V.v.E. “Houtwal”

Onze vereniging
Wij spreken gemakshalve over V.v.E. “Houtwal”  als we het hebben over de vereniging van eigenaars van de koopappartementen. De volledige naam van onze V.v.E. luidt: “Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”.
En omdat dit een mondvol is, zijn wij ingeschreven bij de Kamer van koophandel met nummer 17280641 onder de verkorte naam: V.v.E. “Houtwal”.

Onze vereniging V.v.E. “Houtwal” heeft 40 leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan binnen deze vereniging als het gaat over het nemen van besluiten.

Door de aankoop van een appartementsrecht bent u van rechtswege (= verplicht) lid van een vereniging van eigenaars (V.v.E.). In uw geval bent u lid van de V.v.E. “Houtwal” en daarmee tevens gebonden aan de regelgeving die daarbij hoort. De juridische structuur van de regelgeving, die onlosmakelijk is verbonden met ons gezamenlijk bezit lichten wij nader toe op de pagina Regelgeving.

Het Bestuur van onze vereniging is in eigen beheer. Bij het besturen van de vereniging behoren een aantal taken waarvan u kunt verwachten dat het bestuur deze naar behoren uitvoert.  De hoofdtaak van het bestuur is eenvoudig gezegd: “het in stand houden van de vereniging”. Niets meer of minder dan het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het Bestuur heeft hierbij als leidraad de regelgeving die onlosmakelijk verbonden is met de wettelijke status van onze V.v.E..

Over het beheer van onze vereniging.
De V.v.E. “Houtwal” heeft een overeenkomst met een beheerder die het beheer van onze vereniging uitvoert en wel voor het administratieve beheer en technisch beheer: het contractuele onderhoud. Het bestuurlijk beheer hebben wij, zoals eerder gezegd, in eigen hand.

Lees verder in het artikel Onderhoud.

De jaarvergadering van de V.v.E. “Houtwal.”
Het Bestuur is verplicht eens per jaar verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering door middel van een balans en exploitatieoverzicht. De begroting, met daarin een prognose van de te verwachten inkomsten en uitgaven, moet eveneens worden vastgesteld door deze 40 leden. Binnen de vastgestelde begroting mag het Bestuur uitgaven doen, maar daarbuiten is de toestemming nodig van de eigenaren. Dit geldt ook voor het sluiten van langlopende contracten. Een en ander is geregeld middels de akte van splitsing en waar nodig vastgelegd in ons huishoudelijk reglement.

De jaarvergadering van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark.”
Op diverse punten moet de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark” een besluit nemen. De bestuurder van ‘thuis (als eigenaar van de appartementsrechten A1 ./. A6) en het bestuur van de V.v.E. “Houtwal” zijn vertegenwoordigd binnen de Algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging. Alvorens een besluit te nemen in de hoofdvereniging over enig onderwerp, moeten de eigenaren van de appartementsrechten eerst hierover een besluit nemen in hun eigen vereniging. Dit besluit wordt dus meegenomen tijdens een ALV van de hoofdvereniging.