Bestuur

De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden en van dit bestuur mag verwacht worden dat zij zich inzet voor het in stand houden van de vereniging op bestuurlijk, financieel en technische gebied. Gedurende het jaar vinden er tal van gebeurtenissen plaats. U kunt die volgen in de rubriek Actiepunten.

reglement1

Actiepunten: het doel van Actiepunten is om de vragen, klachten en opmerkingen van eigenaars en bewoners onder de aandacht te houden. In eerste instantie lossen wij, indien mogelijk, de dagelijkse zaken zelf op.  Waar nodig geven wij punten ten uitvoer aan de beheerder van onze vereniging of aan het bestuur van de hoofdvereniging. Over de voortgang van de onderhanden actiepunten worden de eigenaars o.a. door middel van een nieuwsbrief en deze website geïnformeerd.


Het bestuur van onze vereniging kent 3 hoofdtaken:

bestuursoverleg

Sinds 1 januari 2015 voorziet onze vereniging in volledig eigen bestuur.
Het financieel/administratief en technisch beheer van de vereniging is uitbesteed aan de beheerder.
U leest in detail over de taken die wij aan de beheerder gedelegeerd hebben op deze pagina.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering over de wijze van uitvoering van het financiële, technische en administratieve beleid, dat eerder door de ALV werd vastgesteld.

U leest in detail de taken van het bestuur op deze pagina.


Bestuurlijk beheer

Het bestuurlijk beheer omvat onderwerpen van hoofdzakelijk organisatorische aard.


Financieel beheer

Hierna leest u over  de financiële taken van het bestuur. Deze taken behoren toe aan het bestuur, op grond van artikel 33 in de Splitsingsakte/ Modelreglement en de nadere bepalingen in artikel 3 in het Huishoudelijk Reglement.
Onze dagelijkse financiële en administratieve zaken zijn gedelegeerd aan onze beheerder.

Financieel beheer omvat ondermeer:
[1] Het maken van een jaarrekening over het verleden boekjaar.
[2] Het opstellen van en het overleggen van een exploitatierekening aan de ALV.
[3] Het vaststellen door de ALV van het bedrag ten behoeve van het ingestelde reservefonds. (Art. 32 – Splitsingsakte)
[4] Het vaststellen van de exploitatierekening voor het bepalen van de definitieve bijdrage over het verleden jaar. (Let op: het maandelijkse bedrag aan servicekosten is een voorschot).
[5] Het vaststellen van de bestemming van het exploitatieoverschot.
[6] Het ontwerpen van de begroting.
[7] Het voorleggen van de ontwerpbegroting aan de ALV.
[8] Het vaststellen van de begroting door de ALV.
[9] Het vaststellen van de voorschotbedragen en datum van betaling.
[10] Bankieren: op naam van de vereniging beheert het bestuur een bankrekening ten behoeve van de lopende inkomsten en uitgaven.
[11] Spaarrekening: op naam van de vereniging beheert het bestuur een spaarrekening ten behoeve van de reservefondsen. (Art.32 – Splitsingsakte)
[12] Het verrichten van incasso servicekosten, vorderingen, factuurbetalingen, het verzorgen van afrekening bij overdracht.
[13] Het maken van periodieke financiële overzichten

Terug naar boven


Onderhoud

Het dagelijks onderhoud aan ons gemeenschappelijk bezit is geregeld door middel van een aantal contracten voor levering van producten en diensten.
Nadere informatie over de dagelijkse zaken kunt u op deze website vinden bij:
WAT IS ER GEREGELD: Kies onderaan deze pagina het onderwerp van uw keuze.
Terug naar boven