Legionella Controle.

In het kader van legionellapreventie zijn door het  Ministerie van VROM de inspectiediensten van de waterleidingbedrijven aangesteld om de naleving met betrekking tot de wetgeving legionellapreventie te controleren.

Voor de V.v.E. “Houtwal” betekent dit het in stand houden van een beheersplan dat werd opgesteld naar aanleiding van een risicoanalyse. Deze gegevens worden bewaard in een map die in het bezit is van het bestuur.

Wat wordt er van ons verwacht:

1. Een temperatuur meting van het water van alle tappunten en een jaarlijkse controle van de brandslanghaspels. Zie overzicht in de map AQUA assistance onder tabblad 4.5
2. Een halfjaarlijkse monsteropname van 2 aanvoerende strangen naar de appartementen.
3. Na het vervangen van de hydrofoor in 2016 zijn ook de tappunten van Fysio en Kinderdagverblijf opgenomen in de monsteropname (tappunt 10 en 11) omdat deze deel uitmakenvan het centrale leidingnetwerk.

De verantwoordelijkheid voor legionella-preventie door de individuele eigenaren ligt achter de voordeur van het appartement en is daarom GEEN verantwoordelijkheid van de V.v.E. “Houtwal”.

Planning van de monsteropnames en beschrijving van de tappunten
Norm: koud water <25°; warm water >60°

legionellacontrole

Monsteropname:
de onderzoeksrapporten van de monsteropnames zijn gearchiveerd in het centraal archief in de Legionella map (tab 6).

Legionella wetgeving.

Legionella april 2010

Op 28 december 2004 is de nieuwe wetgeving m.b.t. Legionella – preventie in leidingwater van kracht geworden. Het nieuwe Waterleidingbesluit stelt de eigenaar van collectieve waterleidinginstallaties verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingwater.

V.v.E.’s vallen onder de lage (ISSO 55.2) risicoklasse en daarom dienen de eigenaren van een appartementencomplex aan de zogenaamde zorgplicht te voldoen.

Wanneer het leidingwater langere tijd stilstaat of opwarmt, neemt het risico op nagroei van de Legionellabacterie toe. Het Waterleidingbesluit schrijft daarom voor dat een collectieve waterleidinginstallatie moet worden beheerd.

Dit beheer bestaat in de praktijk uit de zorgplicht van V.v.E.’s tot levering van deugdelijk leidingwater aan de afzonderlijke privé gedeelten zodat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Aan de genoemde zorgplicht wordt voldaan als kan worden aangetoond dat er redelijkerwijs alles aan is gedaan om deugdelijk leidingwater te leveren.

De wet laat vrij in de manier waarop invulling wordt gegeven aan deze inspanningsverplichting. Kostentechnisch is het vaak voordeliger en voor het milieu minder belastend om eerst te kijken of er wel bacteriële nagroei plaatsvindt door jaarlijks op een aantal punten monsteropnames uit te voeren. Wordt er geen besmetting geconstateerd, dan is aan de zorgplicht voldaan.

Het is zaak dat de V.v.E. papieren of certificaten van de genomen maatregelen ontvangt zodat, wanneer dat nodig is, kan worden aangetoond dat het water in de installatie is beheerd of bemonsterd. Mocht er wel een besmetting worden geconstateerd, dan kunnen er altijd nog nadere maatregelen worden genomen.

De uitvoeringskosten van de zorgplicht voor het collectieve deel van de waterleiding komen voor rekening van de V.v.E..  Binnen het eigen privé gedeelte is vervolgens de eigenaar/bewoner verder verantwoordelijk voor een goed beheer van dat deel van de waterleiding en de eventuele kosten die dat met zich meebrengt.

De scheiding van kosten die voor rekening komen van de V.v.E.  en kosten die voor de eigenaar/bewoner zijn, wordt bepaald door de scheidingslijnen op de splitsingstekening behorende bij de akte van ondersplitsing van het appartementencomplex waarop de grenzen staan aangegeven tussen het gemeenschappelijke deel en de afzonderlijke privé gedeelten.

In begrijpelijke taal: de kosten die ontstaan na de watermeter zijn voor rekening van de eigenaar/bewoner.

Bronnen:

  • Burgerlijk Wetboek Boek 5
  • Waterleidingwet en Waterleidingbesluit
  • Algemene voorwaarden Waterleidingsbedrijf Brabant Water
  • Juridisch advies van Vereniging Eigen Huis