Airconditioning

Aircovoorzieningen.
Het plaatsen van een airco mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. In voorkomend geval dient u eerst het verzoek in bij het bestuur van de VvE “Houtwal”.

Een verzoek voor het plaatsen van een airco-installatie moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. Zij beoordeelt het verzoek en op de esthetische invloed hiervan. U mag pas met uw werkzaamheden starten na ontvangst van een schriftelijke toestemming van het bestuur.

 • Voor uw rekening zijn de kosten verbonden aan het plaatsen van de airco unit en de daarbij komende kosten, zoals het onderhouden van de installatie;
 • De werkzaamheden moeten door een erkend STEK-installatiebedrijf worden uitgevoerd;
 • U bent aansprakelijk voor schade, direct of indirect als gevolg van wijziging aan het gebouw en vrijwaart de (hoofd-) vereniging wanneer derden hen voor die schade aanspreken;
 • Wanneer er werkzaamheden aan het gebouw moeten plaatsvinden, dan komen de meerkosten en de eventuele kosten van het tijdelijk verwijderen en herplaatsen van de airco unit voor uw rekening;
 • De installatie moet voldoen aan de gemeentelijke regelgeving zoals beschreven in artikel 4:5 Overige geluidshinder van de Algemene Plaatselijke Verordening: “Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit, toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.”;
 • Bij de aanschaf en plaatsing van de airco-installatie dient u rekening te houden met het voortbrengen van geluid. De airco mag geen overlast voor de overige bewoners in het gebouw veroorzaken. Om te voldoen aan de plaatselijke regelgeving is het niet toegestaan geluidshinder te doen ontstaan welke groter is dan in onderstaande tabel;
Maximale
geluidshinder:
7.00–19.00 uur19.00–23.00 uur23.00–7.00 uur
Gevelbelasting:50 dB(A)45 dB(A)40 dB(A)
 • Milieuregelgeving: installaties met een vermogen van meer dan 1,5 kW zijn tevens gebonden aan de Wet Milieubeheer;
 • Bouwregelgeving: vraag uw leverancier of de installatie voldoet aan Besluit bouwvergunningvrije of lichte bouwvergunning plichtige (Bblbb) artikel 3.1.k;
 • In voorkomend geval moet een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd;
 • Brandveiligheidseisen: zoals vastgelegd in het bouwbesluit;
 • Onderhoud: bij installaties met een koelmiddel inhoud van meer dan 3 kg is een jaarlijkse onderhoudsverplichting en een logboek vereist.