Wijzigingen HHREG

Op deze pagina zijn de wijzigingen van het huishoudelijk reglement vermeld welke na versie 11 zijn aangebracht. U kunt deze pagina afdrukken en toevoegen aan uw laatst gedrukte exemplaar.

Met ingang van versie 12 is het huishoudelijk reglement alleen op verzoek als gedrukt exemplaar verkrijgbaar. U kunt de meest actuele versie aanvragen bij het bestuur.


 • Wijzigingen per versie 12 (ALV 2017)
  • Art. 13-i Fietsenstalling:
   In de fietsenstalling zijn er geen toegewezen stallingsplaatsen.
   U dient uw fiets zodanig te stallen dat een ander daarvan geen overmatige hinder ondervindt.
   Het verankeren van fietsen aan delen van het gebouw die daar niet voor bedoeld zijn, is mede om schade daaraan te voorkomen, niet toegestaan.
   Om optimaal gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten plaatsen de bewoners van huisnummer 19, 20, 21, 42 en 43 hun fietsen in de rekken tussen de open gedeelten tussen hun parkeerplaatsen.
   Aan de zuidkant van de parkeergarage is er een extra algemene fietsenstallingsplaats.
  •  
  • Bijlage VII toevoegen na punt 2.k.
   • De kosten onder 2. Installaties welke niet volledig behoren tot de VvE Houtwal, worden jaarlijks doorbelast aan de hoofdvereniging. Dit zijn:
    a.    De relatieve kosten van het waterverbruik via de buitenkraan.
    b.    De relatieve kosten van onderhoud en beheer van de hydrofoorinstallatie ten behoeve van ondervereniging A5 en A6.
    De kosten van gemeenschappelijk energieverbruik van de vuilwaterpomp, de hellingbaanverlichting, openbare verlichting en de hellingbaanverwarming.
   •  
  • Toevoegen bijlage VIII Incassobesluit.
   Overeenkomstig het bepaalde in de akte van ondersplitsing (Art. 41.4) heeft het bestuur per besluit van de ALV 2015 agendapunt 8.1, machtiging verkregen van de vergadering om (rechts)maatregelen te kunnen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Een en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.1. Herinnering: in geval van te late betaling ontvangt de eigenaar een betalingsherinnering in de tweede week van de maand. In deze brief is vermeld welke bijdrage over welke maand niet is betaald. De eigenaar wordt verzocht binnen 14 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
   2. Aanmaning: Als op de betalingsherinnering geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aanmaning met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 7 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
   3. Ingebrekestelling: Indien wederom geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aangetekende ingebrekestelling met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 3 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
   4. Incassobureau: Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
   5. Wettelijke rente: de wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een persoon die een betalingsachterstand heeft. Bij achterstallige betaling wordt dit wettelijke percentage verhoogd met 2 punten aan verschuldigde rente.

 • Wijzigingen per versie 13 (ALV 2018)
  • Art. 4e Twee eigenaars, die daartoe door de vergadering zullen worden aangewezen, machtigen het bestuur, eerst na schriftelijke machtiging van de vergadering daartoe verstrekt, om gelden, anders dan die ter bestrijding van de gewone jaarlijkse kosten, over te boeken van de spaarrekening naar de bankrekening. (Art. 32-3)
  •  
  • Art. 5b Voorschotbedragen zoals vastgesteld door de vergadering dienen bij vooruitbetaling in de eerste week van de maand te worden voldaan op   bankrekeningnummer NL09 RABO 0327 2456 89 t.n.v. VvE Houtwal te Veldhoven. (Art. 5-2)
  • Bijlage VIII hernoemd naar Mandaten aan het bestuur
  •  
  • Bijlage VIII toegevoegd na punt 5:
   Per besluit van de ALV op 26 maart 2018 heeft het bestuur van de vergadering de machtiging en/of goedkeuring verkregen:
   6a. – tot het voeren van gerechtelijke procedures en/of bezwaarschriftprocedures tot een maximum van € 2.500, = aan kosten. Dit geldt uitsluitend ter uitvoering van genomen vergaderbesluiten en ter naleving van de bepalingen in de akte van splitsing en/of het huishoudelijk reglement.
   6b. – om de lopende verzekeringen elders onder te mogen brengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven en/of de voorwaarden bij een andere verzekeraar gunstiger zijn. Dit mandaat geeft het bestuur expliciet niet de mogelijkheid tot het opzeggen van verzekeringen zonder deze elders onder te brengen.
   6c. – om bij het afhandelen van schades (in relatie tot de appartementenclausule) schadevergoedingen, die een bedrag van € 12.500 te boven gaan, uit te mogen keren.

 • Wijzigingen per versie 14 (ALV 2019)
  • Artikel 10
   – lid e; ‘Op de overloopbalkons’ wordt vervangen door ‘In de gemeenschappelijke gedeelten’. Daarnaast worden de ‘gangen’ toegevoegd aan de opsomming wat er wordt gerekend tot de gemeenschappelijke gedeelten.
   –  lid g; ‘hekwerk’ wordt toegevoegd aan de opsomming.
   –  lid r; de passage ‘tenzij er geen overlast veroorzaakt wordt’ wordt verwijderd.-  lid s; het tijdsbestek wordt aangepast naar 20:00 tot 08:00.
   – lid cc:  Bij verkoop van het appartementsrecht is het de verkopende makelaar alleen toegestaan het reclamebord te plaatsen gedurende de duur van de verkoop. Eerder gedane toestemming kan door het bestuur worden ingetrokken.
  • Bijlage I – bestek zonwering
   inhoudelijk is het bestek niet gewijzigd, het is slechts duidelijker omschreven. Daarnaast is de naam van de oorspronkelijke leverancier is verwijderd.