Incasso machtiging servicekosten

Waarom deze machtiging?
Als u ons met dit formulier: incassomachtiging versie 2015 machtigt, wordt het te betalen bedrag betreffende de servicekosten van uw appartement waarvoor u deze machtiging verleent, tijdig afgeschreven. Zo bespaart u zichzelf en ons een hoop werk en wordt de kans op fouten of te laat betalen sterk verminderd. Vul het formulier zorgvuldig en volledig in en schrijf in de vakjes. Stuur het daarna naar de beheerder of bel even met de beheerder voor wijziging van de incasso gegevens.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VvE Houtwal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VvE Houtwal.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Hoe werkt een machtiging?
Als u gebruikt maakt van de mogelijkheid om de servicekosten per machtiging tot incasso te betalen, moet u de voorzijde van dit formulier zorgvuldig en volledig invullen en sturen aan het retouradres dat boven aan de brief staat.

Het is belangrijk dat u een rekeningnummer opgeeft dat ook daadwerkelijk op naam staat van de rekeninghouder die u invult. Houd rekening met enige dagen verwerkingstijd voordat uw machtiging kan ingaan. Na verwerking ontvangt u van ons een bevestigingsbrief.

Geen incasso machtiging?
Als u geen gebruik maakt van deze machtiging moet u zelf zorgen voor een tijdige betaling van de maandelijkse voorschotbedragen Servicekosten.

Deze voorschotbedragen, zoals vastgesteld door de vergadering, dienen bij vooruitbetaling in de eerste week van de maand te worden voldaan op het bankrekeningnummer t.n.v. VvE Houtwal onder vermelding van Servicekosten Houtwal (uw huisnummer)-(maand).

SEPA Incasso Machtiging
Deze incasso machtiging is opgesteld aan de hand van de richtlijnen SEPA (Single Euro Payments Area). Hiermede wordt het betalingsverkeer op Europees niveau geregeld. Mocht u naar aanleiding nog vragen hebben, neem dan even contact op met het bestuur.

Incassobesluit:

Overeenkomstig het bepaalde in de akte van ondersplitsing (Art. 41.4) heeft het bestuur per besluit van de ALV 2015 agendapunt 8.1, machtiging van de vergadering om (rechts)maatregelen te kunnen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Een en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.

  1. Herinnering: in geval van te late betaling ontvangt de eigenaar een betalingsherinnering in de tweede week van de maand. In deze brief is vermeld welke bijdrage over welke maand niet is betaald. De eigenaar wordt verzocht binnen 14 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
  2. Aanmaning: Als op de betalingsherinnering geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aanmaning met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 7 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
  3. Ingebrekestelling: Indien wederom geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aangetekende ingebrekestelling met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 3 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
  4. Incassobureau: Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
  5. Wettelijke rente: De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een persoon die een betalingsachterstand heeft.

(Ter indicatie: per 1 januari 2015 is door de ministerraad het rentepercentage vastgesteld op 2%. Bij achterstallige betaling wordt dit percentage verhoogd met 2 punten tot 4% aan verschuldigde rente)