Eigen Bestuur van een V.v.E.

Wat betekent Eigen Bestuur van een V.v.E.?

Het bestuur van de V.v.E. wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek 5 (art. 106 t/m 147) met  verwijzing naar artikel 41-43 van het Modelreglement (MR1992). Je hebt daarbij de keuze om het bestuur al of niet te kiezen uit de eigenaars; het moet altijd een oneven aantal zijn. Een V.v.E. heeft 4 organen:

1. Het hoogste orgaan is de Vergadering van Eigenaars, kortweg: ALV.

 • De vergadering benoemt, schorst en ontslaat het bestuur of de bestuurder, de beheerder of de voorzitter van de vergadering.
 • In vergadering bijeen neemt deze besluiten; (MR1992-Artikel 33).
 • Deze besluiten worden uitgevoerd door een Bestuur en die is daarmede het “bestuursorgaan” van de vereniging.

2. De Voorzitter van de vergadering:

 • De Voorzitter van de Vergadering wordt al dan niet uit de vereniging van eigenaars benoemd;
 • De Voorzitter van de Vergadering leidt de ALV,  stelt de agenda op en maakt notulen;
 • Indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon verenigd zijn.

3. Het bestuur van een V.v.E:

 • Het bestuur is ondergeschikt aan de ALV.
 • De bestuurder, of bij een meerhoofdig bestuur, het bestuur, vertegenwoordigt de vereniging in alle (rechts)handelingen ten aanzien van derden. Zij wordt door derden dan ook gezien als verantwoordelijke voor de gedane afspraken met betrekking tot de V.v.E.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen nader worden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement. (Artikel 44-1-d)
 • De taken van het Bestuur  -die je per onderdeel zelf kan uitvoeren of uitbesteden- zijn:
  1. Bestuurlijke beheer;
  2. Financieel en Administratief beheer;
  3. Technisch beheer

4. De kascontrolecommissie:

 • Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie zoals bedoeld in artikel 48, lid 2, van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek.
 • Deze commissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en het jaarverslag en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • De kascontrolecommissie is dus het controle-instrument voor de Vergadering van Eigenaars en moet signaleren of de gelden van de eigenaars naar behoren worden besteed.

Rechten en plichten van een bestuur.

De rechten en plichten van een bestuur liggen -in volgorde van belangrijkheid- beschreven in:

 1. Burgerlijk Wetboek;
 2. Akte van splitsing en gekozen Modelreglement;
 3. Huishoudelijk reglement;

In alle gevallen is het Bestuur ondergeschikt aan de besluiten van een Algemene Ledenvergadering, welke besluiten niet mogen conflicteren met hetgeen is beschreven in respectievelijk het Huishoudelijk Reglement, het Modelreglement en de Akte , het burgerlijk wetboek.

 1. De ALV kan dus geen besluiten nemen die conflicteren met hetgeen reeds is vastgelegd in het huishoudelijk reglement, respectievelijk,
 2. men kan geen bepalingen in een huishoudelijk reglement opnemen die conflicteren met het Modelreglement/Akte en
 3. in de Akte kunnen geen zaken staan die in conflict zijn met het Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn de taken van een bestuur?

Op de pagina Bestuur is een zo volledig mogelijke opsomming gegeven van de administratieve, bestuurlijke, financiële en technische bestuurstaken van een V.v.E.
Deze formele taken zijn ontleend zijn aan het Burgerlijk Wetboek, de akte van (onder)splitsing, het gekozen Modelreglement en het huishoudelijk reglement van de V.v.E. Daarnaast zijn er in het appartementencomplex tal van zaken die vragen om geregeld te worden. Deze vindt u onder “Wat is er geregeld over:”.

De regelgeving kunt u op deze pagina inzien.