Bijlage VIII.

Bijlage VIII. Mandaten aan het bestuur

Overeenkomstig het bepaalde in de akte van ondersplitsing (Art. 41.4) heeft het bestuur per besluit van de ALV 2015 agendapunt 8.1, machtiging verkregen van de vergadering om (rechts)maatregelen te kunnen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Een en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.

1. Herinnering: in geval van te late betaling ontvangt de eigenaar een betalingsherinnering in de tweede week van de maand. In deze brief is vermeld welke bijdrage over welke maand niet is betaald. De eigenaar wordt verzocht binnen 14 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.

2. Aanmaning: Als op de betalingsherinnering geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aanmaning met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 7 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.

3. Ingebrekestelling: Indien wederom geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aangetekende ingebrekestelling met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 3 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.

4. Incassobureau: Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

5. Wettelijke rente: de wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een persoon die een betalingsachterstand heeft. Bij achterstallige betaling wordt dit wettelijke percentage verhoogd met 2 punten aan verschuldigde rente.

Per besluit van de ALV op 26 maart 2018 heeft het bestuur van de vergadering de machtiging en/of goedkeuring verkregen:

6a. – tot het voeren van gerechtelijke procedures en/of bezwaarschriftprocedures tot een maximum van € 2.500, = aan kosten. Dit geldt uitsluitend ter uitvoering van genomen vergaderbesluiten en ter naleving van de bepalingen in de akte van splitsing en/of het huishoudelijk reglement. 

6b. – om de lopende verzekeringen elders onder te mogen brengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven en/of de voorwaarden bij een andere verzekeraar gunstiger zijn. Dit mandaat geeft het bestuur expliciet niet de mogelijkheid tot het opzeggen van verzekeringen zonder deze elders onder te brengen. 

6c. – om bij het afhandelen van schades (in relatie tot de appartementenclausule) schadevergoedingen, die een bedrag van € 12.500 te boven gaan, uit te mogen keren.