Artikel 9

Verplichtingen

ARTIKEL 9

Men is verplicht (met verwijzing naar artikel 1.2 van dit reglement):

 1. Muziekinstrumenten en apparatuur voor geluidsweergave slechts zodanig te gebruiken dat geluidsoverlast buiten de privéruimten wordt voorkomen;
 2. Plaatsing van steigerwerk voor reiniging en onderhoud van gevels en beglazing toe te staan;
 3. De gemeenschappelijke deuren van het gebouw na gebruik te sluiten, dan wel er op toe te zien dat deze worden gesloten;
 4. Bij leegstand van het appartement de bestuurder(s) in kennis te stellen van de ingangsdatum van de leegstand. Bij leegstand dienen de volledige servicekosten te worden doorbetaald tot de datum van overdracht aan de nieuwe eigenaar;
 5. Als eigenaar of gebruiker van het appartement bij leegstand of afwezigheid maatregelen te treffen zodat bij vorst geen bevriezing van waterleidingen c.q. centrale verwarmingsinstallaties kan plaatsvinden. Bij langdurige afwezigheid, 6 weken of langer, is het verplicht bij het bestuur te melden waar, in geval van noodgevallen, de huisdeursleutel kan worden verkregen;
 6. Voorgenomen verhuizingen uiterlijk twee weken vóór de verhuisdatum te melden aan de bestuurder(s);
 7. Bij het houden van huisdieren op generlei wijze hinder of overlast te veroorzaken. De houder/eigenaar van huisdieren dient erop toe te zien dat de gemeenschappelijke ruimten niet door de dieren worden bevuild of beschadigd. Mocht verontreiniging plaatsvinden in de gemeenschappelijke ruimten dan is de betrokken eigenaar gehouden dit op te ruimen;
 8. Alleen motorloze afzuigkappen op het ventilatiesysteem aan te sluiten;
 9. Erop toe te zien dat colporteurs, collectanten en vertegenwoordigers, anders dan op persoonlijke uitnodiging, niet worden binnengelaten;
 10. In het algemeen het privé-gedeelte zodanig te gebruiken en te onderhouden dat derden geen schade of overlast ondervinden. De eigenaar wordt geacht op de gedragingen van zijn/haar gasten toe te zien;
 11. Vervallen
 12. Het cv-onderhoud 1-jaarlijks door een erkend installateur die daartoe door de ALV is bepaald, te laten verrichten. Afspraken ten behoeve van voornoemd onderhoud worden individueel gemaakt door de installateur, als ook de verrekening van de bijbehorende kosten.
 13. Ter voorkoming van beschadiging van de lift bij verhuizing of groot transport gebruikt te maken van de beschermingsplaten. Deze beschermingsplaten zijn bij het bestuur verkrijgbaar. Men dient, na de verhuizing of verbouwing, de lift en gemeenschappelijke ruimten dagelijks schoon op te leveren;
 14. Huisvuil in stevige, gesloten huisvuilzakken te deponeren in de daarvoor bestemde containers. Voor grofvuil en afwijkend afval gelden de gemeentelijke regels.