Artikel 7

Rechten en leefregels

ARTIKEL 7

  1. Ieder gebruiker zal het genot hebben van het privégedeelte evenals van de gemeenschappelijke gedeelten. Hij moet echter de bestemming daarvan -zijnde het gebruik als woning – even als het huishoudelijk reglement in acht nemen en mag geen inbreuk maken op het recht van medegenot van de andere eigenaars of handelen in strijd met de goede zeden en/of zorgvuldigheidsnormen.
  2. Iedere eigenaar zal zorg dragen voor orde en netheid in, om en aan de gebouwen van het complex ten einde dit in goede en representatieve staat te houden.
    In dit verband wordt ook verwezen naar de privé-eigendommen in de algemene ruimten, zoals planten, meubels, objecten en dergelijke met het doel deze in verzorgde staat te houden.
  3. Het risico van de appartementen en van de zich daarin bevindende privé-installaties is voor rekening van de betrokken eigenaar, voor zover niet anders is bepaald in dit huishoudelijk reglement.
  4. Het vermelde in het voorgaande lid geldt niet voor schade ontstaan en veroorzaakt door een evenement, dat buiten het betrokken appartement heeft plaatsgevonden. In dat geval komt de schade voor rekening van degene(n) die voor de gevolgen aansprakelijk kan (kunnen) worden gesteld. Eventueel ontstane schade aan gemeenschappelijke gedeelten of zaken dient u direct aan het bestuur te melden (ten uitvoering van artikel 16 van de ondersplitsing). 
  5. Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht toegang en doorgang te verlenen -een en ander na overleg met betreffende eigenaar of gebruiker- aan degenen die in opdracht van de bestuurder(s) of commissieleden werkzaamheden uitvoeren of moeten uitvoeren welke geacht worden te behoren tot het algemeen belang en tevens voor handelingen aan privégedeelten waarvoor toegang tot andere privé-gedeelten noodzakelijk is.
  6. Indien door een eigenaar een schriftelijke klacht wordt neergelegd bij het bestuur aangaande niet naleving van het huishoudelijk reglement of het modelreglement van splitsing door een andere eigenaar/gebruiker, dan is het bestuur gehouden hierop adequaat (binnen 14 dagen) te reageren, tenzij het bestuur besluit dat het een kwestie is die door klager in normen van goed buurmanschap kan worden opgelost. Het bestuur zal in het uiterste geval bij zaken van enige importantie de beklaagde schriftelijk van de klacht in kennis stellen en/of met hem in contact treden.
  7. Iedere eigenaar dient een gebruiker van zijn appartement te verplichten, de regels vastgelegd in de akte van splitsing en huishoudelijk reglement na te leven. Hij dient daartoe de gebruiker een schriftelijke, gedagtekende verklaring te laten ondertekenen en deze in te dienen bij de bestuurder(s).