Artikel 2

Bestuur en vergadering
De verhouding tussen de ledenvergadering en het bestuur met haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de akte van ondersplitsing en waar nodig (met referentie aan de Akte Art. ) nader beschreven in dit huishoudelijk reglement.


ARTIKEL 2

  1. Door de vergadering wordt al dan niet uit de eigenaars een voorzitter van de algemene ledenvergadering benoemd. Tenzij de benoeming anders is bepaald, wordt de voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen (Akte Art. 33-5).
  1. Het bestuur van de vereniging berust bij een of meerdere bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd. In geval dat er meerdere bestuurders zijn, benoemen zij een hunner tot voorzitter van het bestuur. Tevens benoemen zij een secretaris en een penningmeester uit hun midden; beide functies kunnen in een persoon verenigd zijn. Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal personen. (Akte Art. 41-1/7).
  1. Een voordracht voor bestuurskandidaten kan geschieden tot 4 weken vóór de aanvang van een algemene ledenvergadering.
  1. De vergadering kan op voordracht van de bestuurder(s), commissies voor nader te bepalen onderwerpen instellen.
  1. De bestuurder(s) vertegenwoordig(t)(en) de vereniging in en buiten rechte met inachtneming van artikel 41, lid 4 en lid 5 van het Modelreglement 1992.
  1. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie zoals bedoeld in artikel 48, lid 2, van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek. Deze commissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en het jaarverslag en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  1. De commissie zoals bedoeld in artikel 48, lid 2, van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek is nader beschreven in dit reglement in Bijlage IV (Akte Art. 44-1-e).
  1. Als aanvulling op artikel 36 van het Modelreglement 1992 wordt bepaald dat een schriftelijk gevolmachtigde voor ten hoogste 2 andere gerechtigde leden kan optreden. (Akte Art. 36).