Artikel 16

Slotbepaling

ARTIKEL 16

  1. Voor alle gevallen waarin “het modelreglement”, de “akte van splitsing in appartementsrechten” of “het huishoudelijk reglement” niet voorziet, beslist de vergadering van eigenaars.
  2. De bestuurder(s) kan (kunnen) in bepaalde gevallen afwijken van de regels van het huishoudelijk reglement. Van de afwijking dienen de eigenaars zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) te worden geïnformeerd.
  3. Wijzigingen in de artikelen 7 t/m 10 van dit huishoudelijk reglement zullen alleen met unanieme meerderheid van stemmen worden opgenomen en mits daarmee de kwaliteit van leefbaarheid, woonklimaat en woongenot niet nadelig wordt beïnvloed.