Artikel 13

Parkeerkelder en fietsenstalling

ARTIKEL 13

 1. De parkeerkelder van de VvE “Houtwal”, met de daarin gelegen genummerde parkeerplaatsen, is alleen toegankelijk voor de eigenaars en die gebruikers die in het bezit zijn van een gebruikersverklaring voor het in gebruik nemen van een parkeerruimte. Zie Bijlage V Gebruikersverklaring – artikel 24 ondersplitsing
 2. De Wegenverkeerswet is van toepassing op het parkeerterrein en de toegang tot de parkeerkelder.
 3. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ontstaan op het terrein en in de parkeerkelder.
 4. Het is niet toegestaan vrachtauto’s te parkeren op de parkeerplaats en inritten van de parkeerkelder, anders dan door leveranciers of ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Deze mogen geen gebruik maken van de genummerde plaatsen. De uitgang van de parkeerkelder dient te allen tijde te worden vrijgehouden.
 5. Het is niet toegestaan aanhangwagens anders dan voor laden en lossen en/of vakantie-klaar-maken te parkeren, evenals voertuigen met uitzonderlijke maatvoering waardoor derden belemmerd worden in het gebruik van hun parkeerplaats.
 6. Het is niet toegestaan tegen de aangegeven rijrichting in te rijden.
 7. Het is niet toegestaan auto’s, motoren, scooters, busjes, aanhangers of ieder ander vervoermiddel buiten het gemarkeerde parkeervak te parkeren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming van het bestuur is verkregen.
 8. Voor hulpmiddelen ter ondersteuning van mobiliteit (geen motorvoertuigen) die een oplaadvoorziening nodig hebben, is voorzien in gemarkeerde oplaadplaatsen in de fietsenberging en in de parkeergarage. Bewoners kunnen van deze voorziening gebruik maken na toestemming van het bestuur.
  Fietsenstalling
 9. In de fietsenstalling zijn er geen toegewezen stallingsplaatsen.
  U dient uw fiets zodanig te stallen dat een ander daarvan geen overmatige hinder ondervindt.
  Het verankeren van fietsen aan delen van het gebouw die daar niet voor bedoeld zijn, is mede om schade daaraan te voorkomen, niet toegestaan.
  Om optimaal gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten plaatsen de bewoners van huisnummer 13, 19, 20, 21, 42 en 43 hun fietsen te in de rekken tussen de open gedeelten tussen hun parkeerplaatsen.
  Aan de zuidkant van de parkeergarage is er een extra algemene fietsenstalling.
Elektrische Auto
 1. Iedere eigenaar/gebruiker die de aanschaf van een elektrische auto overweegt, dient daaraan voorafgaand een verzoek met werkplan in bij het bestuur als daarvoor een oplaadvoorziening in de parkeergarage nodig is.
 2. Het installeren van de oplaadvoorziening dient te geschieden door een erkend installateursbedrijf dat voorafgaand aan ingebruikname een garantiecertificaat verstrekt aan het bestuur waaruit blijkt dat de voorziening conform de daarbij geldende voorschriften is geïnstalleerd.
 3. Alle kosten van aanleg, onderhoud en verbruik van elektra komen geheel voor rekening van de eigenaar.
 4. De eigenaar is aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van wijzigingen aan het gebouw en vrijwaart de vereniging en hoofdvereniging indien derden hen voor die schade aanspreken.
 5. De aanleg van de oplaadvoorziening kan pas aanvangen na akkoord door de ledenvergadering en eerst na ondertekening van een schriftelijke toestemming van het bestuur.
 6. Het gebruik van de oplaadvoorziening mag geen overlast voor de overige bewoners veroorzaken.
 7. Bij het in onbruik raken van de voorziening, dient de oplaadvoorziening door de (opvolgende) eigenaar op eerste verzoek van het bestuur voor rekening van de eigenaar te worden verwijderd.
 8. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot het gebruik, onderhoud en herstel van de voorzienig. De kosten daarvan komen voor rekening van de eigenaar.
 9. De vergadering kan de verleende toestemming te allen tijde intrekken.