Artikel 11

Harde vloerbedekkingen

ARTIKEL 11

a. Vloerbedekkingen die bij het belopen ervan met hardschoeisel geluidsoverlast in andere woningen veroorzaken, zoals parket- en tegelvloeren, mogen alleen op zodanige wijze worden aangebracht, dat de isolatie-index voor contactgeluid (de zogeheten ICO- index) met meer dan 10dB wordt verbeterd. Deze verbetering moet kunnen worden beoordeeld op basis van de norm NEN 1070 of NEN 5077 / 5079 en moet zijn uitgedrukt in een verbetering van de ICO- index door een betonvloer met de betreffende vloerbedekking te beleggen.

b. Het is verboden harde vloerbedekking rechtstreeks aan te brengen op de cementen- dekvloer. Het is wel toegestaan, na toestemming van het bestuur, deze vloeren aan te brengen indien deze worden aangebracht volgens het “zwevend- principe”.

c. Indien een medebewoner geluidsoverlast ondervindt door harde vloerbedekkingen,111 daarover een klacht bij het bestuur indient en het bestuur die klacht ontvankelijk verklaart, dient de betrokken bewoner zodanige maatregelen te treffen dat de geluidsoverlast teniet wordt gedaan. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten om de harde vloerbedekking te doen verwijderen.

d. De bepalingen a. tot en met c. zijn niet van toepassing op badkamers, toiletten, de cv- ruimte en terrassen.