Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven, nader aan te duiden met VvE Houtwal.

ALGEMEEN
Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het appartementengebouw gelegen aan de Houtwal 4 tot en met 43 te Veldhoven, kadastraal bekend gemeente Veldhoven sectie K, nummer 2209-A-7.
Waar gesproken wordt van “eigenaren” worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.


ARTIKEL 1

  1. Dit huishoudelijk reglement dient te worden gebruikt in samenhang met en is een nadere uitwerking van de Akte van Splitsing in appartementsrechten als bedoeld in artikel 875 e. Sub d. van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld bij akte op 17 november 2003 verleden door kandidaat-notaris JACOBA MARTHA JOANNA MARIA ERDKAMP te Veldhoven en het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van januari 1992.
  1. De bepalingen van dit huishoudelijk reglement en latere aanvullingen daarop zijn van kracht en gelden voor alle eigenaars en gebruikers vanaf de dag van vaststelling door de vergadering.
  1. De bestuurder(s) draagt (dragen) er zorg voor dat bij overdracht van het appartement de nieuwe verkrijger vóór de dag van overdracht in het bezit wordt gesteld van een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
  1. De door de vergadering vastgestelde aanvullingen, wijzigingen of veranderingen van dit reglement worden door de bestuurder(s) medegedeeld aan de eigenaars c.q. gebruikers van de appartementen.