Regelgeving

regelsDoor de aankoop van een appartementsrecht bent u van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars: de VvE Houtwal. Als VvE Houtwal dragen wij (met ons 277/1000-e breukdeel) bij aan de kosten van de gemeenschappelijkheden van het complex Rundgraafpark.
De juridische structuur van de regelgeving, die onlosmakelijk is verbonden met ons gezamenlijk bezit, is de volgende:

 • Het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 en voor zover van toepassing Boek 2)
 • Modelreglement 1992 (dit is de basis voor de akte van splitsing)
 • Hoofdsplitsing appartementsrechten
 • Splitsingsakte_Houtwal_40_koopappartementen_
 • Splitsingstekening
 • Huishoudelijk Reglement_VVEHOUTWAL_versie 13.0  (Incl. wijzigingen per ALV 2018 )
 • De besluiten zoals genomen in de Algemene Ledenvergaderingen (ALV);
  zie hiervoor de notulen van de ALV.
 • De uitvoering door het bestuur.

Bent u eigenaar? Dan kunt u deze documenten raadplegen in ons Webportaal


Hoe zit het met onze regelgeving?

 • hamerDe regelgeving kent dwingend recht en regelend recht.
  Dwingend recht is niets anders dan dat er zaken verplicht geregeld moeten zijn.
 • Bij regelend recht moet je denken aan zaken waarvan de ALV bepaald heeft deze te willen regelen. Je regelt zaken door bepalingen op te nemen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 • In alle overige gevallen dient de ALV de regelgeving strikt te volgen. Dit houdt onder meer in dat de ALV geen besluiten kan nemen over aangelegenheden die reeds op een hogere rangorde zijn bepaald.
 • Men kan in het huishoudelijk reglement dus geen bepalingen opnemen die strijdig zijn met eerder vastgelegde zaken die in het Modelreglement, in de splitsingsakte(s) of in het Burgerlijk Wetboek eerder zijn vastgelegd.

Hoe zit het met de breukdelen van de hoofdvereniging?

De hoofdvereniging bestaat volgens de splitsingsakte uit een 7 appartementsrechten: A1 t/m A7. Gezamenlijk zijn dat 1000 “breukdelen”. Wij zijn vereniging KOOP (A7) met 277 breukdelen. Onze VvE Houtwal draagt dus voor een 277/1000e deel bij in de kosten van onderhoud en beheer van de gemeenschappelijkheden in het complex.
Kort gezegd: van iedere 1000 euro die aan de gezamenlijke eigenaars worden toegerekend, krijgen wij als ‘KOOP’ een rekening gepresenteerd van 277 euro, of wel 27,7% van de som van de kosten.

all-vve

Hoe zit het met de breukdelen van de VvE Houtwal?

Onze vereniging bestaat volgens de splitsingsakte uit 40 eigenaars.
Gezamenlijk tellen wij 4922 breukdelen. Wij kennen 4 soorten appartementen die qua grootte een breukdeel vertegenwoordigen van een 103e, een 122e, een 126e of een 206e deel van 4922.
Van de eerder genoemde denkbeeldige 277 euro betalen deze 40 eigenaars een bijdrage naar rato van hun eigen breukdeel.

De werkelijke en begrootte jaarlijkse kosten kunt u terug vinden in de jaarstukken en de begrotingen van de VvE Rundgraafpark en in de begroting VvE Houtwal.


© VvE Houtwal