Regelgeving

Lees hier het concept van het nieuwe huishoudelijk reglement.

Hoe zit het met regelgeving?

 • hamer
  De regelgeving kent dwingend recht en regelend recht. Dwingend recht is niets anders dan dat er zaken verplicht geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld verzekeringen.
 • Bij regelend recht moet je denken aan zaken waarvan de ledenvergadering bepaald heeft deze te willen regelen. Je regelt zaken door bepalingen op te nemen in een huishoudelijk reglement van de vereniging.
 • In alle overige gevallen dient de vereniging de regelgeving strikt te volgen. Dit houdt onder meer in dat de ledenvergadering geen besluiten kan nemen over aangelegenheden die reeds op een hogere rangorde zijn bepaald.
 • Men kan in een huishoudelijk reglement dus geen bepalingen opnemen die strijdig zijn met eerder vastgelegde zaken die of in het Modelreglement, of in de splitsingsakte(s) of in het Burgerlijk Wetboek eerder zijn vastgelegd.

De regelgeving, die de grondslag is voor het in stand houden van de vereniging, maar ook voor het handhaven van de gemaakt afspraken, is gebaseerd op:

A1 Huurwoningen A4 Beheerder     A7 Koopappartementen 
A2 Zorg A5 Kinderdagverblijf
A3 Grand Cafe A6 Fysio

Overzicht Regelgeving

 1. Het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 en voor zover van toepassing Boek 2)
 2. Modelreglement 1992 (dit is de basis voor de akte van splitsing)
 3. Hoofdsplitsing appartementsrechten (geldt voor A1 t/m A7)
  • Leden van de V.v.E. “Houtwal” lezen dit in het Webportaal
 4. Algemene Huurvoorwaarden (geldt voor A1 t/m A6)
 5. Splitsingsakte_Houtwal_40_koopappartementen (geldt voor A7)
  • Leden van de V.v.E. “Houtwal” lezen dit in het Webportaal
 6. Splitsingstekening Koopappartementen
  • Leden van de V.v.E. “Houtwal” lezen dit in het Webportaal
 7. Huishoudelijk Reglement van de V.v.E. “Houtwal”
 8. De besluiten zoals genomen in de Algemene Ledenvergadering V.v.E. “Houtwal”
  • Leden van de VvE “Houtwal” lezen de besluiten in de notulen van de vergadering en een samenvatting in het Webportaal
 9. De uitvoering door het bestuur.

Vragen over de regelgeving?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan even contact op.