Regelgeving

Op 2 mei 2003 kocht de Woonstichting Aert Swaens van de Gemeente Veldhoven een kavel bouwgrond met de bouwverplichting om 70 sociale huurappartementen en 93 vrije sectorappartementen te stichten. U kent het complex, dat in maart 2015 werd opgeleverd, als Woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven. Door inhoud te geven aan de bouwverplichting ontstond er een zogenaamd “registergoed” dat bestaat uit een hoofdvereniging met 7 “appartementsrechten”. Een van die appartementsrechten is de V.v.E. Houtwal. Als V.v.E. Houtwal maken wij, als ondervereniging “koop”, deel uit van de hoofdvereniging VvE “Rundgraafpark”.

De hoofdvereniging kent 7 verschillende appartementsrechten waarvan het de eigenaar is toegestaan om van dit “recht” zelf gebruik te maken (te bewonen) of in gebruik te geven aan een ander (te verhuren) of te “vervreemden”. Deze appartementsrechten zijn:

A1 Huurwoningen A4 Beheerder     A7 Koopappartementen 
A2 Zorg     A5 Kinderdagverblijf 
A3 Grand Cafe  A6 Fysio

De eigenaar van het gehele complex is (als rechtsopvolger van Woonstichting  Aert Swaens) thans:  Woonstichting ‘thuis.
De eigenaar van de appartementsrechten van KOOP is V.v.E. Houtwal
Hieronder ziet u dit in beeld gebracht.

Aangezien het appartementsrecht A7 “vervreemd” is, heeft ‘thuis geen zeggenschap over de appartementsrechten van de V.v.E. Houtwal, maar wel over de andere 6 appartementsrechten en ook, tezamen met de V.v.E. Houtwal, over de gemeenschappelijkheden.

Deze gemeenschappelijkheden zijn o.a. de bestrating, de groenvoorziening, het parkeerterrein en inrichting, openbare verlichting en de esthetica. Om een uniforme uitstraling van het complex te bewaken, worden zaken over esthetica op hoofdniveau geregeld. Dit geldt onder meer voor de zonwering en de windschermen, balkonverlichting, beglazing. Meer over onze gemeenschappelijkheden en wat dat voor de V.v.E. Houtwal betekent, leest u op deze pagina van de website vvehoutwal.com.

Door de aankoop van een appartementsrecht bent u van rechtswege (=verplicht) lid van een vereniging van eigenaars (V.v.E.). In uw geval bent u lid van de V.v.E. Houtwal en daarmee tevens gebonden aan de regelgeving die daarbij hoort. De juridische structuur van de regelgeving, die onlosmakelijk is verbonden met ons gezamenlijk bezit, is de volgende:

 • Het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 en voor zover van toepassing Boek 2)
 • Modelreglement 1992 (dit is de basis voor de akte van splitsing)
 • Hoofdsplitsing appartementsrechten (geldt voor A1 t/m A7)
  • Leden van de V.v.E. Houtwal lezen dit in het Webportaal
 • Algemene Huurvoorwaarden (geldt voor A1 t/m A6)
 • Splitsingsakte_Houtwal_40_koopappartementen (geldt voor A7)
  • Leden van de V.v.E. Houtwal lezen dit in het Webportaal
 • Splitsingstekening Koopappartementen
  • Leden van de V.v.E. Houtwal lezen dit in het Webportaal
 • Huishoudelijk Reglement van de V.v.E. Houtwal
 • De besluiten zoals genomen in de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Houtwal
  • Leden van de VvE Houtwal lezen de besluiten in de notulen van de vergadering en een samenvatting in het Webportaal
 • De uitvoering door het bestuur.

Hoe zit het met regelgeving?

 • hamerDe regelgeving kent dwingend recht en regelend recht.
  Dwingend recht is niets anders dan dat er zaken verplicht geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld verzekeringen.
 • Bij regelend recht moet je denken aan zaken waarvan de ledenvergadering bepaald heeft deze te willen regelen. Je regelt zaken door bepalingen op te nemen in een huishoudelijk reglement van de vereniging.
 • In alle overige gevallen dient de vereniging de regelgeving strikt te volgen. Dit houdt onder meer in dat de ledenvergadering geen besluiten kan nemen over aangelegenheden die reeds op een hogere rangorde zijn bepaald.
 • Men kan in een huishoudelijk reglement dus geen bepalingen opnemen die strijdig zijn met eerder vastgelegde zaken die of in het Modelreglement, of in de splitsingsakte(s) of in het Burgerlijk Wetboek eerder zijn vastgelegd.

Toelichting op de regelgeving

Sommige artikelen van het huishoudelijk reglement verdienen een nadere toelichting. Een toelichting is geschreven met een verticale balk voor de tekst zoals hier getoond. Bij sommige artikelen is er een verwijzing gemaakt naar de akte van ondersplitsing. (Akte Art.)

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan even contact op.