Regelgeving

Hoe zit het met regelgeving?

Regelgeving is de grondslag voor het in stand houden van de vereniging, maar ook voor het handhaven van de gemaakte afspraken. Lees op de pagina Appartementsrechten op welke wijze dit vorm krijgt.


De regelgeving die op appartementsrechten rust is:
[1] Het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 en voor zover van toepassing Boek 2)  
Document: 2005-03-01-Burgerlijk Wetboek Titel 9 
[2] Modelreglement 1992 (dit is de basis voor de aktes van splitsing) 
Document: 1992-01-02-Modelreglement 1992 
[3] Hoofdsplitsing appartementsrechten (geldt voor A1 t/m A7)
Document: 2003-11-19_Hoofdsplitsing appartementsrechten
[4] Algemene Huurvoorwaarden (geldt voor A1 t/m A6)
Document:Versie september 2015  
[5] Splitsingsakte_Houtwal_40_koopappartementen (geldt voor A7)
Document: Digitale versie | PDF: ondersplitsing-appartementsrechten
[6] Huishoudelijk Reglement van de V.v.E. "Houtwal" (geldt voor A7)
Huishoudelijk Reglement versie 15.1 als PDF: HHR Versie 15.1
[7] De besluiten genomen in de Algemene Ledenvergaderingen V.v.E. "Houtwal" 
Leden van de VvE "Houtwal" lezen de besluiten in de notulen van de vergadering en een samenvatting in het Webportaal. De uitvoering van deze besluiten berust bij het bestuur.
[8] Toestemming voor het plaatsen van een airco (op aanvraag bij Bestuur)
[9] Toestemming voor het plaatsen an zonwering (op aanvraag bij Bestuur)
[10] Toestemming voor het plaatsen van beglazing buitenruimte (op aanvraag bij Bestuur)
[11] Oplaadvoorzieningen elektrische auto's: alleen uitpandig
[12] Reglement Kascontrolecommissie   

Nadere uitleg over de taken van het bestuur leest u op de pagina Bestuur en onderliggende informatie Bestuurstaken en Beheertaken. 
hamer

De regelgeving kent dwingend recht en regelend recht. Dwingend recht is niets anders dan dat er zaken verplicht geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld verzekeringen.
Bij regelend recht moet je denken aan zaken waarvan de ledenvergadering bepaald heeft deze te willen regelen. Je regelt zaken door bepalingen op te nemen in een huishoudelijk reglement van de vereniging.
In alle overige gevallen dient de vereniging de regelgeving strikt te volgen. Dit houdt onder meer in dat de ledenvergadering geen besluiten kan nemen over aangelegenheden die reeds op een hogere rangorde zijn bepaald.
Men kan in een huishoudelijk reglement dus geen bepalingen opnemen die strijdig zijn met eerder vastgelegde zaken die, of in het Modelreglement, of in de splitsingsakte(s) of in het Burgerlijk Wetboek eerder zijn vastgelegd. M.a.w. de wet gaat boven de regels.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan even contact op.


Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 23 april 2020