Ledenvergadering 2020

concept

Geachte eigenaar(s),

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Aanmelding voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van 26 maart a.s. in de Spiegelzaal van De Schalm. Aanvang 14:00 uur. Zaal open 13:30 uur
Binnenkort kunt u de uitnodiging van de komende ALV tegemoetzien. Wij hebben eerder met u afgesproken om de vergaderkosten zoveel mogelijk te beheersen en vragen u daarom aan te geven of u wel of niet aanwezig bent. U kunt daarvoor gebruik maken van dit formulier. De grootte van de zaal en het aantal stoelen, tafels en consumpties zijn gebaseerd op het aantal aanmeldingen wat uiteindelijk de kosten van het vergaderarrangement bepaalt.

Wij kiezen de leden van de kascontrolecommissie van de vereniging.
Bent u beschikbaar? Laat het ons weten!

Heeft u een onderwerp of voorstel dat tijdens de ALV behandeld moet worden?
Meldt dit dan vóór 7 maart aan het bestuur, zodat wij uw voorstel aan alle leden kunnen sturen en zij daarvan kennis kunnen nemen.
Over zaken die niet in de agenda opgenomen zijn, kunt u uiteraard vragen stellen tijdens de Rondvraag.

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jaarrekening boekjaar 2019 VvE Rundgraafpark
 8. Meerjarig onderhoudsplan 2020-2049 VvE Rundgraafpark
 9. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2021 VvE Rundgraafpark
 10. Jaarrekening boekjaar 2019 VvE Houtwal
 11. Meerjarig onderhoudsplan 2020-2049 VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2021 VvE Houtwal
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020
 14. Overige te behandelen voorstellen
  1. Nieuw huishoudelijk reglement versie 15.
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Gelieve dit aanmeldingsformulier uiterlijk 7 maart a.s. in te vullen. Wij vragen uw huisnummer, de wijze van aanwezigheid en uw e-mailadres.

U kunt zich ook aanmelden of afmelden via onze website

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur via telefoonnummer 06 48 84 21 51 of via e-mailadres: contact@vvehoutwal.com

Met vriendelijke groeten,

Bestuur V.v.E. “Houtwal”

Jan Vaane – Secretaris/Penningmeester

Na het VERZENDEN wordt het bericht verzonden aan het secretariaat van de V.v.E. “Houtwal” en kunt u daarna een afdruk maken van de inhoud van het bericht. Wij ontvangen uw bericht voorzien van datum en tijd en de herkomst van het bericht (het IP-adres van uw internet provider).