ALV 22 april 2020

Geachte eigenaar(s),
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 2e algemene ledenvergadering van uw Vereniging van Eigenaars. 

Deze 2e vergadering zal gezien de aanhoudende corona-crisis wederom als een audio/videoconferentie worden gehouden en wel op woensdag 22 april 2020 vanaf 14:00 uur. De agenda en vergaderstukken zijn reeds in uw bezit. Deze 2e vergadering is uitgeschreven, e.e.a. in overeenstemming met artikel 38.6 van de akte. De agenda beperkt zich tot de nog af te handelen zaken.

Heeft u hulp nodig bij het installeren op uw PC of iPad of bij het bedienen van Skype? Bel dan even met het bestuur: 06 48 84 21 51.


2e Vergadering
Agenda 22 april 2020 – 14:00 uur

 1. Opening 14:00 uur (De sessie is openen vanaf 13:15 uur)
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen en volmachten
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV. De notulen van de vorige vergadering zijn kort na die vergadering verzonden aan de eigenaren. Tijdens deze vergadering worden de notulen vastgesteld.
 6. Mededelingen van het bestuur (raadpleeg uw agenda)
 7. reeds behandeld op 25 maart: Jaarrekening boekjaar 2019 VvE Rundgraafpark
 8. reeds behandeld op 25 maart: Meerjarig onderhoudsplan 2019-2049 VvE Rundgraafpark
 9. reeds behandeld op 25 maart: Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2021 VvE Rundgraafpark
 10. reeds behandeld op 25 maart: Jaarrekening boekjaar 2019 VvE Houtwal
 11. reeds behandeld op 25 maart: Meerjarig onderhoudsplan 2019-2049 VvE Houtwal
 12. reeds behandeld op 25 maart: Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2021 VvE Houtwal
 13. Benoeming Kascontrolecommissie dit boekjaar.
 14. Wijzigingen Huishoudelijk reglement
 15. Benoemen bestuurslid.
 16. Machtigingen bestuur/beheerder
 17. Rondvraag
 18. Sluiting ± 16:00 uur

Aanmelding voor het bijwonen van de on-line ledenvergadering van woensdag 22 april 14:00 uur via Internet.

U wordt verzocht uw deelname aan deze vergadering met het onderstaande formulier te bevestigen.

Na aanmelding ontvangt u een oproepkoppeling voor deelname aan deze audio/videocenferentie.

Gelieve dit aanmeldingsformulier uiterlijk 15 april a.s. in te vullen. Wij vragen uw huisnummer, de wijze van deelname en uw e-mailadres.

Maakt u gebruik van een volmacht?
Geef deze aan degene die u vertegenwoordigt.

U kunt zich ook aanmelden of afmelden via onze website

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur via telefoonnummer 06 48 84 21 51 of via e-mailadres: contact@vvehoutwal.com

Met vriendelijke groeten,

Bestuur V.v.E. “Houtwal”

Jan Vaane – Secretaris/Penningmeester

Na het VERZENDEN wordt het bericht verzonden aan het secretariaat van de V.v.E. “Houtwal” en kunt u daarna een afdruk maken van de inhoud van het bericht. Wij ontvangen uw bericht voorzien van datum en tijd en de herkomst van het bericht (het IP-adres van uw internet provider).