Huishoudelijk Reglement V.v.E. “Houtwal” [v 15.1]

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woon-zorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven, nader aan te duiden met V.v.E. “Houtwal”.

Dit huishoudelijk reglement is bestemd voor de eigenaars/bewoners en gebruikers van het appartementengebouw gelegen aan de Houtwal 4 tot en met 43 te Veldhoven, kadastraal bekend gemeente Veldhoven sectie K, nummer 2209-A-7.

Waar in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt van “eigenaar” of “eigenaars” worden steeds bewoner(s) en gebruiker(s) bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

De artikelnummers van het Huishoudelijk Reglement verwijzen naar de overeenkomstige artikelen in de akte van Splitsing.
Een digitale geïntegreerde versie van de Akte van Splitsing en dit huishoudelijk reglement is opgenomen op onze website: https://vvehoutwal.com

De V.v.E. “Houtwal” is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 17280641

Veldhoven, 22 april 2020

Versie 15.1


HOOFDAPPARTEMENTSRECHT EN VERKRIJGING
LEEFTIJDSGRENS KOPERS

AANVULLENDE VOORWAARDEN bij de koop-/aanneemovereenkomst voor koopappartementen in het woonzorgproject Rundgraafpark. 
LEEFTIJDGRENS KOPERS. In de leveringsakten met de kopers van de appartementen zal een regeling worden opgenomen waarbij aan de kopers de verplichting wordt opgelegd niet door te verkopen aan kopers jonger dan 50 jaar. Met dien verstande dat indien er verkocht wordt aan meerdere personen de oudste koper in ieder geval 50 jaar of ouder dient te zijn.  Indien er sprake is van een overlijden, waarbij de erfgenamen niet aan deze voorwaarde van leeftijd voldoen, zijn de erfgenamen verplicht ervoor zorg te dragen dat het appartement bewoond wordt door een/meerdere persoon/personen die wel aan deze voorwaarde voldoet/voldoen. De achtergrond is dat de appartementen in het woonzorgproject bewoond dienen te worden door 50-plussers.


SPLITSINGSTEKENING – OMSCHRIJVING APPARTEMENTSRECHTEN.
Wijziging splitsingstekening indexnummer 2209-A-11

De bewoners van Houtwal 27 hebben kort na oplevering gemerkt dat hun bergingskast met indexnummer 2209-A-11 (gemarkeerd op de tekening als 11) deels in beslag werd genomen door enkele algemene, elektrische voorzieningen. De aannemer heeft hierop direct een extra bergingskast bijgebouwd (thans aangeduid als B-11 op de tekening) en met de bewoners van nummer 27 afgesproken dat zij die nieuwe kast in gebruik mochten nemen. Pas enkele maanden later zijn wij, als bestuur van de vereniging, hier achter gekomen en tot de conclusie gekomen dat dit wellicht gevolgen heeft voor de splitsingsakte-/tekening.
Er is advies ingewonnen bij de notaris mr. J.M.J.M. Siem A Sjoe-Erdkamp (Notarishuys Veldhoven). Zij adviseerde de vereniging om deze wijziging goed te beschrijven en te hechten aan de officiële stukken van de vereniging. De wijziging heeft immers al plaatsgevonden. Het terugdraaien of het officieel goedkeuren van deze wijziging zou te veel tijd en geld kosten aldus de notaris.
Na overleg met het bestuur is besloten om de wijziging vast te leggen in het huishoudelijk reglement. De gemarkeerde bergingskast 11is dus bestemd voor gemeenschappelijk gebruik. Hierin zijn diverse algemene, elektrische voorzieningen geplaatst voor de vuilwaterpomp (ten dienste van gemeenschappelijk) en de hellingbaanverwarming (ten dienste van V.v.E. “Houtwal”). De extra bergingskast B-11 is ingetekend. Deze wordt nu gebruikt door de bewoners van Houtwal 27.


Artikel 1 Toegevoegde definities 
In het reglement wordt verstaan onder: 

 • ”reglement”: het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van januari 1992;
 • “akte”: Ondersplitsing van appartementsrechten (woningen) zaak 31650JE; dossier 25644;
 • “terras(sen)”: de buitenruimte behorende tot het appartementsrecht waar men in de open lucht kan zitten;
 • “buitenruimte”:het terras behorende tot de  kadastrale grenzen van het appartementsrecht;
 • “balkon(s)”: een aan de verdiepingen van het gebouw aangebrachte uitbouw, omgeven door een hekwerk;
 • “hekwerk”: de aangebrachte afscherming op de balkons, terrassen en langs de trappen in de trappenhal.

Artikel 5.3. Betaling van de maandelijkse voorschotbedragen.
De maandelijkse voorschotbijdragen moeten vooruit, dat is in de eerste week van de betreffende maand, worden voldaan op het bankrekeningnummer van de vereniging.  

Artikel 9.a.1. Tot gemeenschappelijke gedeelten worden ook gerekend de balkons, gangen en liften. In alle gemeenschappelijke gedeelten moet er een vrije doorgang van minimaal een deurbreedte zijn.
 Artikel 9.b.1. Het is niet toegestaan anders dan huishoudelijk afvalwater te lozen op de riolering. 

Artikel 9.4. Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken.

 1. Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke gedeelten en liften te gebruiken  als speelterrein.
 2. Het is niet toegestaan te roken of open vuur te gebruiken in de gemeenschappelijke gedeelten en liften.
 3. De gemeenschappelijke deuren van het gebouw dienen na gebruik te worden gesloten. Tevens dient erop te worden toegezien dat deze zijn gesloten. De deuren in de algemene gedeelten mogen niet worden geblokkeerd of vastgezet.
 4. Er dient op te worden toegezien dat colporteurs, collectanten en vertegenwoordigers, anders dan op persoonlijke uitnodiging, niet worden binnengelaten.
 5. Huishoudelijk afval dient uitsluitend in de ondergrondse afvalcontainers op het terrein te worden gedeponeerd. Ieder huisadres heeft daarvoor een gemeentelijke afvalpas in bezit. Bij verhuizing dient daarom de afvalpas aan de nieuwe bewoner te worden overgedragen.
 6. Het deponeren van alle huishoudelijk afval dient uitsluitend in gesloten huisvuilzakken plaats te vinden. Voor glasafval dient gebruik gemaakt te worden van de ondergrondse glascontainer. 
 7. Bij storing aan de afvalcontainers is het niet toegestaan het afval achter te laten. 
 8. Voor grofvuil en afwijkend afval gelden de gemeentelijke regels.
 9.  Voor de inzameling van oud papier en karton staan er in de parkeergarage speciale papiercontainers die wekelijks worden geledigd. 
 10. Het is niet toegestaan de lift ondoelmatig te gebruiken, te blokkeren of de goede werking te belemmeren dan wel (brom)fietsen via de hoofdingang of achteringang mee te nemen in de liften.
 11. Op diverse plaatsen in de gemeenschappelijke gedeelten zijn er stopcontacten die aangebracht zijn voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan voor privégebruik energie via de gemeenschappelijke energievoorzieningen te betrekken.
 12.  Het is niet toegestaan huisdieren in de gemeenschappelijke gedeelten niet aangelijnd te laten lopen en/of uit te laten op de bij het gebouw behorende groenvoorzieningen.
 13. Het is niet toegestaan gemeenschappelijk zaken en gemeenschappelijke gedeelten voor reclamedoeleinden te gebruiken.
 14. Het is niet toegestaan werkzaamheden in de gemeenschappelijke gedeelten uit te voeren.
 15.  Schade aan gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken dient direct bij het bestuur te worden gemeld.
 16. Het is niet-toegestaan een geluidsinstallatie in de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken.

Artikel 9.5. Het gebruik, beheer en onderhoud van de parkeerkelder.

 1. De Wegenverkeerswet is van toepassing op het parkeerterrein en de toegang tot de parkeerkelder.
 2. Het is niet toegestaan te parkeren op de inrit van de parkeerkelder, anders dan door leveranciers en/of ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. De leveranciers mogen zonder toestemming van het bestuur geen gebruik maken van de genummerde plaatsen in de garage. 
 3. De parkeerkelder van de V.v.E. “Houtwal”, met de daarin gelegen genummerde parkeerplaatsen, is alleen toegankelijk voor de eigenaars en die gebruikers die in het bezit zijn van een door het bestuur verstrekte gebruikersverklaring voor het in gebruik nemen van een parkeerruimte. 
 4. In de parkeergarage is het uit oogpunt van verkeersveiligheid sterk aanbevolen om de aangegeven rijrichting te volgen.
 5. Uitgezonderdhulpmiddelen ter ondersteuning van mobiliteit (rollators, rolstoelen, inklapbare tansportwagens)is het niet toegestaan om vervoermiddelen buiten het gemarkeerde parkeervak te parkeren. 
 6. Het is niet toegestaan aanhangwagens anders dan voor laden en lossen te parkeren, evenals voertuigen met uitzonderlijke maatvoering waardoor bewoners belemmerd worden in het gebruik van hun parkeerplaats.
 7. De inrit van de parkeerkelder dient te allen tijde te worden vrijgehouden.
 8. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ontstaan op het terrein en in de parkeerkelder.

Artikel 9.6. Het gebruik, beheer en onderhoud van de fietsenstalling

 1. Voor hulpmiddelen ter ondersteuning van mobiliteit (geen motorvoertuigen) die een oplaadvoorziening nodig hebben, zijn gemarkeerde oplaadplaatsen in de fietsenstalling aanwezig. Bewoners kunnen van deze voorziening gebruik maken gedurende de noodzakelijke oplaadtijd.
 2. In de fietsenstalling zijn er geen toegewezen stallingsplaatsen. Om optimaal gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten plaatsen de bewoners van de genummerde parkeerplaatsen liggend aan de westmuur van de parkeergarage hun vervoermiddel op de open gedeelten tussen hun parkeerplaatsen. 
 3. Het verankeren van fietsen aan delen van het gebouw die daar niet voor bedoeld zijn, is mede om schade daaraan te voorkomen, niet toegestaan.

Artikel 11. 
a. Het is niet toegestaan goederen of vervoersmiddelen op te slaan c.q. te plaatsen in de gemeenschappelijke ruimten, anders dan in de daarvoor bedoelde ruimte in de parkeergarage, fietsenstalling en berging.
b. Het is niet toegestaan licht ontvlambare stoffen, anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik gangbaar is, in de bergingen op te slaan.
c. Het is niet toegestaan in bergingen dieren van enig soort te houden. 

Artikel 12.1.a In overeenstemming met de akte van ondersplitsing artikel 12.3 verleent de vergadering een organiserend comité toestemming voor het plaatsen van 3 kunstkerstbomen, inclusief verlichting en versieringen in de entree voor de periode van 10 december t/m 6 januari. Bij de inrichting van de kerstattractie neemt men maatregelen op het gebied van brand- en valpreventie. Voor opslag van de kerstmaterialen is de algemene ruimte 2 toegewezen. Het organiserend comité maakt zich voorafgaande aan de inrichting bekend bij het bestuur. Onverlet deze toestemming is ook artikel 16 van kracht.

Artikel 13.1.a
. Het is na schriftelijke toestemming van het bestuur toegestaan om de buitenruimte te voorzien van een vol-glas schuif-draaisysteem met loopwerk in de kleurstelling RAL 7024. 
Artikel 13.1.b. Het is toegestaan deze glazen ramen te bekleden in overeenstemming met de reeds eerder toegestane blindering in onze appartementsgebouwen. 
Artikel 13.1.c. Het is niet toegestaan het terras te voorzien van andere afscheidingen dan is voorgeschreven.
Artikel 13.2.a
. Bij verkoop van het appartementsrecht is het de verkopende makelaar toegestaan zijn reclame-aanduiding te plaatsen uitsluitend aan het hekwerk van het terras gedurende de duur van de verkoop. 
Artikel 13.2.b. Het is na schriftelijke toestemming van het bestuur toegestaan zonwering te plaatsen.

Artikel 15.a. Het bestuur voert namens de vereniging van eigenaars het beheer over de toegang tot en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken.

Artikel 17.4.a. Het is niet toegestaan het appartement te gebruiken als pension- of kamerverhuurbedrijf of bedrijfsactiviteiten uit te oefenen;
Artikel 17.4.b. Als het appartement onbewoond is, dient de eigenaar/gebruiker de watertoevoer, gastoevoer en elektriciteit af te sluiten en het bestuur in kennis te stellen van de contactpersoon.
Artikel 17.4.c. Een voorgenomen verhuizing dient uiterlijk twee weken vóór de verhuisdatum aan het bestuur te worden gemeld.  Bij een verbouwing en/of na een verhuizing dienen de lift en gemeenschappelijke ruimten schadevrij en dagelijks schoon te worden opgeleverd.
Artikel 17.5.a.. Na schriftelijke toestemming van het bestuur is het toegestaan een harde vloerbedekking zodanig aan te brengen dat de isolatie-index met meer dan 10dB wordt verbeterd.  De isolatie-index van contactgeluid van een toegepaste vloer moet voldoen aan de norm NEN1070 of NEN5077/5079. De leverancier dient hiervoor een verklaring af te geven..
Artikel 17.5.b. De bepalingen in lid 5 zijn niet van toepassing op badkamers, toiletten, de cv- ruimte en terrassen.
Artikel 17.5.c. Het is na schriftelijke toestemming van het bestuur toegestaan een stenen vloer op het terras aan te brengen.
Artikel 17.6.a. Op verdieping 5 van blok zuid is een doorvoer door de buitengevel gemaakt ten behoeve van de luchtafvoer van een haard. Het onderhoud aan deze ventilator komt voor rekening van de bewoner zelf. Indien er meerkosten zijn voor de schoonmaak van de buitengevel ten gevolge van vervuiling, veroorzaakt door deze ventilator, komt dit voor rekening van Woningstichting ‘THUIS, voorheen Aert Swaens.

Artikel 17.11 Het gebruik van privé gedeelten.
Het is niet toegestaan:

 1. op uw terras wasgoed, beddengoed, kleden of kleding zichtbaar uit of op te hangen of voorwerpen te plaatsen, zodanig dat die het aanzicht van het gebouw nadelig beïnvloeden;
 2. kleden, lopers en dergelijke op of buiten de balkons schoon te maken;
 3. vaste en/of vloeibare stoffen, zoals dierenvoer, afval- of etensresten, via uw terras of het balkon naar buiten te gooien;
 4. op uw terras met open vuur te barbecueën of voedsel te bereiden;
 5. muziekinstrumenten en apparatuur voor geluidsweergave zodanig te gebruiken dat er geluidsoverlast bij andere privéruimten wordt veroorzaakt;
 6. onredelijke hinder te veroorzaken als gevolg van het belopen van vloerbedekking die niet aan de isolatienorm NEN1070 of NEN5077/5079 voldoet;
 7.  tussen 20:00 uur en 08.00 uur werkzaamheden te verrichten die overlast bezorgen aan de bewoners (boren, timmeren, enz.). 

Artikel 18.1.a: Onderhoud aan Centrale verwarmingsinstallatie.
Op grond van collectieve veiligheid dient het onderhoud aan de aanwezige individuele verwarmings- en/of warmwaterinstallatie met een door de fabrikant aangegeven onderhoudsperiodiek en desgevraagd door het bestuur, aantoonbaar door een erkend installateur te worden uitgevoerd.

Artikel 29.2.a. Boetebedragen. 
Het maximale boetebedrag dat kan worden opgelegd, wordt bepaald op € 1.500,00. 
Bij overtreding van: 
– artikel 9 (lid 2) is het boetebedrag € 1.500,00;
– bepalingen van de akte is het boetebedrag € 1.000,00;
– bepalingen van dit huishoudelijk reglement is het boetebedrag € 500,00

Artikel 32.2.a. Extra bankrekeningen.
Het bestuur is verplicht een extra bankrekening te openen bij een andere bank wanneer de saldi van het totaal van bestaande rekeningen bij één bank niet afgedekt zijn door de depositogarantieregeling.

Artikel 32.3.a. Beschikking over de saldi van de spaarrekeningen. 
Gelet op artikel 33.7 benoemt de vergadering in voorkomend geval twee eigenaars. Het is de bestuurder(s) niet toegestaan om een overboeking van een spaarrekening uit te besteden aan de administratief beheerder.

Artikel 34.3. Wijze van vaststellen van aandelen in de gemeenschap. 
De aandelen van de afzonderlijke appartementsrechten zijn vastgesteld op basis van de bruto-vloeroppervlakten, waarbij de buitenruimten van de privé-gedeelten in de berekening zijn betrokken.

Artikel 35.1.a. Verstrekte volmachten.
Een schriftelijk gevolmachtigde kan voor ten hoogste twee gerechtigde leden optreden. 

Artikel 38.2.a. Uitgaven voor onderhoud ex. begroting.
Het bestuur dient de vergadering te raadplegen over een uitgave die een begrotingspost met 10% of meer te boven gaat.

Artikel 41.1.a. Kandidaten voor het bestuur
Een voordracht voor kandidaten van het bestuur kan geschieden tot 4 weken vóór de aanvang van een algemene ledenvergadering.

Artikel 44.1.d. De instructie aan het bestuur.

1. Incassobesluit.
Overeenkomstig het bepaalde in de akte van ondersplitsing (Art. 41.4) heeft het bestuur per besluit van de ALV 2015 agendapunt 8.1, machtiging verkregen van de vergadering om (rechts)maatregelen te kunnen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Een en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.

1. Herinnering: in geval van te late betaling ontvangt de eigenaar een betalingsherinnering in de tweede week van de maand. In deze brief is vermeld welke bijdrage over welke maand niet is betaald. De eigenaar wordt verzocht binnen 14 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de V.v.E. “Houtwal”.
2. Aanmaning: Als op de betalingsherinnering geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aanmaning met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 7 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de V.v.E. “Houtwal”.
3. Ingebrekestelling: Indien wederom geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aangetekende ingebrekestelling met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 3 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de V.v.E. “Houtwal”.
4. Incassobureau: Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
5. Wettelijke rente: de wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een persoon die een betalingsachterstand heeft. Bij achterstallige betaling wordt dit wettelijke percentage verhoogd met 2 punten aan verschuldigde rente.

2. Mandaat aan het bestuur.
Per vernieuwd besluit van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van de vergadering de machtiging en/of goedkeuring verkregen:
1.  tot het voeren van gerechtelijke procedures en/of bezwaarschriftprocedures tot een maximum van € 2.500, = aan kosten. Dit geldt uitsluitend ter uitvoering van genomen vergaderbesluiten en ter naleving van de bepalingen in de akte van splitsing en/of het huishoudelijk reglement; 
2. om de lopende verzekeringen elders onder te mogen brengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven en/of de voorwaarden bij een andere verzekeraar gunstiger zijn. Dit mandaat geeft het bestuur expliciet niet de mogelijkheid tot het opzeggen van verzekeringen zonder deze elders onder te brengen;
3.  om bij het afhandelen van schades (in relatie tot de appartementenclausule) schadevergoedingen, die een bedrag van € 12.500, = te boven gaan, uit te mogen keren.

Artikel 44.e.
al hetgeen overigens naar oordeel van de vergadering regeling behoeft 

 1. Bestek Zonwering.
  Het aan de buitenzijde van het gebouw aanbrengen van zonwering mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. In voorkomend geval dient u het verzoek in bij het bestuur van de V.v.E. “Houtwal”.
 2. Aircovoorzieningen.
  Het plaatsen van een airco mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. In voorkomend geval dient u het verzoek in bij het bestuur van de V.v.E. “Houtwal”.
 3. Reglement Kascontrole Commissie V.v.E. “Houtwal”.
  Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie zoals bedoeld in artikel 48,lid 2, van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek. Deze commissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en het jaarverslag en brengt aan de ALV van haar bevindingen uit.
 4. Oplaadvoorziening elektrische auto’s
  Het aanbrengen van een oplaadinrichting mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. In voorkomend geval dient u het verzoek tijdig in bij het bestuur van de V.v.E. “Houtwal”.

Artikel 45. Slotbepaling 
a. Voor alle gevallen waarin “het modelreglement”, de “akte van splitsing in appartementsrechten” of “het huishoudelijk reglement” niet voorziet, beslist de vergadering van eigenaars.
b. De bestuurder(s) kan (kunnen) in bepaalde gevallen afwijken van de regels van het huishoudelijk reglement. Van de afwijking dienen de eigenaars zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) te worden geïnformeerd.