UPDATE SCHILDERWERK

Beste bewoners,
a.s. vrijdag 19 februari is het eerste deel van het schilderwerk in flat Noord klaar. Maandag 22 februari begint de schilder in flat Zuid met het schilderen van het houtwerk. Het spuitwerk van plafonds en wanden is gepland vanaf 1 maart. Zie ook de liftkoerier in uw lift. Wilt u er voor zorgen dat de gangen leeg zijn. Dank u.

Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten V.v.E. “Houtwal”
Als V.v.E. “Houtwal” sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt verankerd in het tijdens een ALV goedkeuren van de begroting van boekjaar +1. Het afsluiten, beheer en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder. Een overzicht van onderhoudscontracten leest u onderaan deze pagina.

onderhoudscontract

Onderhoudscontracten V.v.E. “Rundgraafpark”
Onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken van het gehele complex worden geregeld door de hoofdvereniging. Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud dat worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. Ook deze kosten kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”.

Onderhoudscontracten
Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de V.v.E. “Houtwal” kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Overzicht van Technisch Beheer Contracten

Uitvoering Meerjarig Onderhoud.

Het planmatig onderhoud is onderverdeeld in:

Het planmatig onderhoud dat voor rekening van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark” is en het planmatig onderhoud dat voor alleen voor rekening van de V.v.E. “Houtwal” is.
U vindt de beschrijving van de planmatig opgevoerde onderdelen en de gereserveerde bedragen in de MJOB van enig jaar bij uw vergaderstukken van een ledenvergadering.

De hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark” is sinds 2011 actief. Er zijn daarom geen gegevens van voorgaande jaren. De kosten van tuinonderhoud, verzekeren en meerjarig onderhoud zijn in de boekjaren 2005 t/m 2010 aan de hoofdvereniging per incident betaald en werden onttrokken aan de daartoe door V.v.E. “Houtwal” opgezette reservering. Met ingang van boekjaar 2011 worden de kosten van exploitatie en planmatig onderhoud door de V.v.E. “Rundgraafpark” voor ons breukdeel (277/1000e deel) toegerekend aan de V.v.E. “Houtwal”. Een en ander is af te leiden uit de gegevens van de jaarlijkse begroting. In het hierna volgend overzicht zijn geen bedragen genoemd. De meerjaren onderhoudsplannen worden jaarlijks volledig behandeld tijdens de algemene ledenvergadering.


Planmatig Onderhoudsoverzicht hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”


Jaar 2007: Buitenschilderwerk gevelbekleding; Sikkens Technisch Advies 070406
Jaar 2010: Buitenschilderwerk gevelbekleding (houten delen oliën) In de MJOB 2009 waren de kosten van steigers niet nader gespecificeerd. Deze post werd aangepast.
Jaar 2011: Schilderwerk beton: het schilderen van de schansmuur. Het vervangen van de dilatatie kitvoeg. Het vervangen van de armaturen buitenverlichting hellingbaan. Op deze laatste post is door de leverancier een compensatie gegeven wegens de slechte kwaliteit van de oorspronkelijk gemonteerde armaturen.
Jaar 2012: Voor 2012 is geen planmatig onderhoud voorzien.
Jaar 2013: Uitgevoerd is Buitenschilderwerk. Sikkens Technisch Advies 121128; COT Inspectieverslag 130621; Sikkens bezoekrapport 131017
Jaar 2014: Periodieke taxatie is uitgevoerd voor bepalen van de opstalverzekering.
Jaar 2015: Er zijn voorzieningen opgenomen voor algemeen dakonderhoud en Schilderwerk, zijnde het olien van de 
rabatteren, buitenschilderwerk deuren en delen beschermd.
Jaar 2016: Uitgevoerd wordt in dit jaar het periodiek schilderwerk.
Technisch Advies TTA-PDH-P4283-2015-0;
Projectrapport no.: TPR-PDH-P4283-2016-2

De taxatie opstallen is opgenomen in het MJOP met een periodiek van 6 jaar. De onderhoudspost Afstellen hang- en sluitwerk kozijnen (A) is verwijderd uit het MJOP en wordt voortaan per ondervereniging begroot. Dit onderhoud is voorrekening van de onderverenigingen en was abusievelijk opgenomen in het MJOP VVERGP. Zie kruisjeslijst 130423 en behandeld tijdens ALV2013.
Jaar 2017: Voor dit jaar is gereserveerd voor het vervangen van de dilatatievoegen van de hellingbaan en het schilderwerk van de schansmuur.
Jaar 2018: Geen reserveringen ten uitvoer voor 2018
Jaar 2019: Voor 2019 staat het vervangen van de vuilwaterpompen op het programma en het herinrichten van het parkeerterrein.


Planmatig Onderhoudsoverzicht ondervereniging V.v.E. “Houtwal”


Jaar 2011: Het vervangen van de accu’s in de noodverlichting.
Jaar 2012: Voor 2012 is geen planmatig onderhoud voorzien.
Jaar 2013: In 2013 staat een vervanging gepland van de hydrofoor; de levensduur van de pompen is afgestemd op 10.000 uur; alvorens tot opdracht over te gaan, eerst kijken naar de urenteller. Zie Onderhoudscontracten – Hydrofoor.
Jaar 2014: Schilderwerk binnen: het bijwerken van beschadigde delen
Jaar 2015: Voorzien voor 2015 is het vervangen van de vluchtwegverlichting plus armaturen noodverlichting algemeen hallen. In verband met de BTW verlaging die na juli 2015 niet meer van kracht is,  zullen ook de (in 2016) voorziene vervanging van TL armaturen incl. noodverlichting in de garage plaatsvinden.
MJOP 2015 Vervangen armaturen vluchtwegverlichting
MJOP 2015 Vervangen armaturen noodverlichting algem. hallen
MJOP 2015 Extra: het aanbrengen van bewegingsmelders garage.
MJOP 2015 Vervangen LED armaturen  in de fietsenstallingr
MJOP 2015 Aanbrengen van extra verlichting fietsenstalling
MJOP 2016 Vervangen TL-noodverlichting garage
MJOP 2016 Vervangen TL-armaturen garage
Jaar 2016: Op basis van de genoteerde draaiuren en storingen is in 2016 de hydrofoor vervangen na 14150+ draaiuren in maart 2016. De nieuwe hydrofoor is in het MJOP op basis van prijsniveau 2016 ingevoerd met een periodiek van 15 jaar. In 2016 vindt er schilderwerk plaatst aan de liftdeuren en liftposten.
MJOP 2016 Vervangen van liftarmaturen door led armaturen
Jaar 2017
: Voor 2017 staat gereserveerd voor het vervangen van onderdelen van het CO-LPG detectiesysteem en de ventilatie van de garage. Verder is er een pst opgenomen voor het vervangen van de liftdeuren
Jaar 2018
De reserveringen uit 2017 bleken niet noodzakelijk. In 2018 is geen meerjarig onderhoud voorzien.

Jaar 2019
In 2019 staat eer reservering voor het vervangen van de staalkabels van de liften. Deze geplande vervanging zal niet eerder worden uitgevoerd dan de veiligheidsinspectie zal aangeven in de eerst komende controle.