Kascontrolecommissie.

De benoeming van de, door de algemene ledenvergadering, jaarlijks gekozen leden is hieronder weergegeven. De kascontrolecommissie van de VvE Houtwal kan de algemene ledenvergadering adviseren over de opgestelde begroting, de exploitatierekening (staat van baten en lasten) en over overige zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële huishouding van de VvE Houtwal.

De leden van de kascontrolecomissies kunnen kunnen  voor het uitvoeren van haar werkzaamheden inloggen op het adminstratieve systeem Twinq.
Klik op het Twinq logo →→→ 

Om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden en de continuïteit daarvan te waarborgen is er, met medewerking van de commissieleden, een Plan van Aanpak tot stand gekomen. Hierin is beschreven op welke wijze de (ook toekomstige) commissieleden haar taken uitvoert. In 2014 is dit plan van aanpak opgenomen in het huishoudelijk reglement in de bijlage IV. De namen van de ledenvan de kascontrolecommissies kunt u terugvinden in het Leden gedeelte van deze website.