Energieverbruik.

De investering in LED verlichting tezamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven vanaf 2016 een aanzienlijke vermindering van bijna 40 procent in het energieverbruik te zien t.o.v. 2013. In januari 2015 was het energieverbruik nog 4000 kWh gemiddeld per maand.  In 2016 is dit verder teruggebracht tot → 2750 kWh per maand.

 

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Verticaal: het verbruik in kWh per maand.

Sleutelkastje

Sleutelkastje voor rekening van de vereniging
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkastje voor het -in aanvaardbare mate- wegnemen van aantoonbare beperkingen die een bewoner ondervindt bij het gebruik van de toegangsdeur van het appartement. Dit sleutelkastje wordt door de vereniging aangebracht en in bruikleen verstrekt.
De bewoner ontvangt van het bestuur een gebruikersverklaring met de sleutelcode en een handleiding voor gebruik van het sleutelkastje en sleutelcode.

Richtlijnen behorende bij de sleutelcode

 • Door ontvangst van deze sleutelcode verklaart  u akkoord te gaan met de hierna beschreven richtlijnen. 
 • De sleutelcode en sleutelkastje worden u in het kader van zorgverlening in bruikleen verstrekt.
 • U verstrekt deze sleutelcode alleen aan medewerkers van de door u gecontracteerde zorginstantie.
 • De zorginstantie maakt slechts dan gebruik van de sleutelcode indien u geacht wordt thuis te zijn en niet reageert op normaal aanbellen.
 • Het is niet toegestaan de sleutelcode aan anderen mede te delen.
 • Bij gesignaleerd misbruik wordt de sleutelcode buiten bedrijf gesteld.

Sleutelkastje voor eigen rekening
Aangezien het sleutelkastje in de gemeenschappelijke ruimte wordt aangebracht, neemt u contact op met het bestuur.

 

 

Papiercontainers 2018.

Het rooster voor het buitenzetten van de papiercontainer voor 2018 is aanwezig in het publicatiebord in de entree.

Het buitenzetten van de papiercontainerscontainers doe je het handigst zo:

 • Haal eerst een container op.
 • Je drukt op het bedieningspaneel van de roldeur pijl omhoog totdat de deur volledig omhoog is.
 • Zet de container #1 in de opening van de roldeur om er voor te zorgen dat de deur open blijft en haal de andere container #2 op.
 • Zet de containers buiten tegen de beschermrand van de schansmuur.
 • De roldeur sluit automatisch binnen 15 seconden.
wp_20141112_11_52_19_pro
KLEP ACHTER DE BAK
wp_20141112_11_52_37_pro
NIET ZO

Als je niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners die op de lijst zijn vermeld. Het “dienstrooster” hangt in het informatiebord in de entree.

Bij het terugplaatsen van de container moet het deksel achter de container hangen en niet rechtopstaand tegen de muur geplaatst worden, anders krijg je de deksel op je hoofd!


Papiercontainers: oud papier en karton

De 2 papiercontainers die in de garage staan, worden wekelijks op MAANDAG buiten gezet met medewerking van een aantal bewoners.

Op de ophaaldag moeten de containers vóór 8:00 uur buiten gezet zijn bij de losplaats, onderaan onze hellingbaan. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Wanneer de ophaaldag valt op een erkende feestdag dan worden de containers op een latere dag geleegd. U krijgt hiervan bericht. De gewijzigde ophaaldag is te vinden op de website van Baetsen

Wanneer U niet in de gelegenheid bent de papiercontainers buiten te zetten en terug te plaatsen, neem dan even contact op met een van de andere bewoners.

Glas
U brengt uw lege flessen en oude gloeilampen naar de inzamelcontainer op ons terrein.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD) Ophaaldata in 2018
Wekelijks op iedere woensdag worden de PMD zakken opgehaald.

Klein Chemisch Afval (KCA) Ophaaldata in 2018
Informatie over KCA kunt u vinden op de website van de gemeente: https://www.veldhoven.nl/afvalinzameling

 • In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met een van de leden van het bestuur.
  Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.

Overig afval dat niet wordt opgehaald of verzameld, brengt u zelf naar de Milieustraat Veldhoven. Heeft u daar een probleem mee? Vraag dan het bestuur naar de oplossing.

In eigen beheer

Technisch beheer
een aantal beheerstaken doen wij als eigenaren zelf. Denk aan het buitenzetten van de papiercontainer, vegen van de garage, indien nodig het stofzuigen van uw gangpad, etc. Wanneer het echt technisch wordt is Kees Bekema (bestuurslid) aanspreekbaar op o.a. de werking van afstandsbedieningen, werking van de intercom, noodvoorziening bestrating, het sluiten van deuren en deurdrangers, kortom op alle zaken waar wij direct geen onderhoudscontract voor afsluiten.

U kunt Kees bereiken met een bericht via deze website.

Hoe te handelen met Huisvuil, Glas, Papier, Plastic en KCA.

Storingen aan een container kunt u doorbellen naar 040-258 44 44 of via de website van de gemeente aanmelden.
Regulier worden de ondergrondse afvalcontainers op donderdag leeggemaakt.

 • PMD-Afvalzakken: Op woensdag worden de  PMD-afvalzakken opgehaald.
  Leg de plasticafvalzakken achter de containers.
 • Papier en karton wordt bij ons verzameld in de parkeergarage. Hiervoor zijn 2 blauwe containers beschikbaar.
 • KCA: In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met het bestuur: 0648 84 21 51.
  Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.
 • De papiercontainers worden door de bewoners op de ophaaldag voor 9:00 uur buitengezet bij de ophaalplaats en na leegmaken weer teruggezet. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Het werkrooster hangt op het mededelingenbord.
De papiercontainers worden in opdracht van de gemeente geleegd door de Fa. Baetsen:  0880 23 32 00.
U kunt informatie over afvalinzameling lezen op de website van Baetsen.

Automatische deuropeners.

Tijdens de algemene ledenvergadering 2007 is gesproken over het aanbrengen van automatische deuropeners. Deze deuropeners werden destijds op kosten van Aert Swaens, op de beide hoofdingangen aangebracht. De andere (4) automatische deuropeners werden aangebracht door de gemeente Veldhoven ten laste van budget Wmo voorzieningen.
(Besluit B&W d.d. 2.12.2008 punt 9).

Binnen in de entree kan de deur met behulp van een elleboog/drukschakelaar worden geopend. Buiten kunt u de deur openen met de algemene sleutel in een sleutelschakelaar, die gemonteerd is op het bellentableau. De deurautomaten zijn voorzien van een ontvanger voor het op afstand openen van de deur met een afstandsbediening.

Afstandsbediening voor rekening van de vereniging
Het bestuur van de VvE Houtwal verstrekt een afstandsbediening voor het -in aanvaardbare mate- wegnemen van aantoonbare beperkingen die een bewoner ondervindt bij het normale gebruik van de algemene toegangsdeuren van de hoofdingangen. Deze afstandsbediening blijft eigendom van de VvE Houtwal en wordt in bruikleen verstrekt.
De vervangingskosten van de batterij, resp. de vervangingskosten bij verlies of diefstal van de afstandsbediening zijn voor rekening van de bewoner.

Afstandsbedieningen voor eigen rekening
Voor degene die prijs stelt op een persoonlijke afstandsbediening voor het op afstand openen van max. 4 automatische deuropeners bestaat de mogelijk deze aan te schaffen voor eigen rekening.
De kosten van een afstandsbediening bedragen ± € 43,50 (prijspeil 2017)
U neemt hiervoor contact op met het bestuur.

Lees hier verder: afstandsbedieningen

Deurdrangers.

Op de deuren van het overloopbalkons zijn deurdrangers aangebracht.
De deurdrangers van de 2 hoofdingangen, achteringang Noord, fietsenkelder, toegang tot lift hal zuid (2) zijn vervangen door automatische deuropeners (BESAM). De afgenomen standaard deurdrangers zijn als reserveonderdeel opgeslagen in de algemene ruimte [3].

Het instellen van de mechanische deurdrangers wordt in voorkomende gevallen in eigen beheer verzorgd. Wanneer dit geen oplossing biedt, wordt bij het vastlopen van een deur op het kozijn (meestal op de onderdorpel) een klusbedrijf ingeschakeld. (Ticket aanmaken in Twinq)

Instellingen van de deurdrangers Dorma TS83ApplicationFrameHost_2016-07-17_12-01-53

Het instellen van de deurdranger is tweeledig: de snelheid waarmee de deur gesloten wordt en de kracht die daarvoor nodig is. De kracht die nodig is, is afhankelijk van de deurbreedte. Met schroef (2) wordt de snelheid van de vergrendeling ingesteld in het gebied van 15⁰ tot 0⁰ van de deur. Draai linksom om de snelheid te verhogen. Draai rechtsom om de snelheid te verlagen. Met een inbussleutel 5 wordt de kracht van het sluiten ingesteld. In ons complex zijn de deuren 950 mm en is er dus minder kracht voor nodig dan bij deuren van 1400 mm. Te veel kracht geeft, wanneer de deur de laatste 15º sluit, een harde klap. ApplicationFrameHost_2016-07-17_12-03-26