Reservefonds IB 2017

U krijgt van de vereniging een doorlopende opgave van de stand van ons reservefonds groot onderhoud.

Het bedrag dat voor u van belang is bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, kunt u terug vinden in TWINQ

Alle eigenaren hebben bij de notulen van de ALV een brief ontvangen met de inloggegevens voor dit portaal.

U gaat na het aanmelden naar  -Mijn pagina.
In het overzicht Mijn aandeel in het reservefonds is het bedrag vermeld dat behoort bij het boekjaar 2017.

Aandeel in het reservefonds t.b.v. Inkomstenbelasting 2017
Het bedrag van uw aandeel in het reservefonds is mogelijk van belang bij uw eventuele belastingopgave in box 3 over het belastingjaar 2017.

Heffingsvrij vermogen
Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen.

Voor IB 2017 is dit een vast bedrag van:
 Heffingsvrij vermogen 
Zonder fiscale partner  € 25.000,00
 Heffingsvrij vermogen 
Met fiscale partner     € 50.000,00

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

 

 

 

 

Kascontrolecommissie.

De benoeming van de, door de algemene ledenvergadering, jaarlijks gekozen leden is hieronder weergegeven. De kascontrolecommissie van de VvE Houtwal kan de algemene ledenvergadering adviseren over de opgestelde begroting, de exploitatierekening (staat van baten en lasten) en over overige zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële huishouding van de VvE Houtwal.

De leden van de kascontrolecomissies kunnen kunnen  voor het uitvoeren van haar werkzaamheden inloggen op het adminstratieve systeem Twinq.
Klik op het Twinq logo →→→ 

Om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden en de continuïteit daarvan te waarborgen is er, met medewerking van de commissieleden, een Plan van Aanpak tot stand gekomen. Hierin is beschreven op welke wijze de (ook toekomstige) commissieleden haar taken uitvoert. In 2014 is dit plan van aanpak opgenomen in het huishoudelijk reglement in de bijlage IV. De namen van de ledenvan de kascontrolecommissies kunt u terugvinden in het Leden gedeelte van deze website.

Webportaal TWINQ.

Wij werken voor het VvE-beheer met een softwarepakket, Twinq genaamd. Dit pakket biedt de mogelijkheid om alle beschikbare gegevens, data en documenten met de eigenaren te delen via een afgeschermd webportaal. Dit loopt uiteen van bijvoorbeeld de akte tot de vastgestelde begroting en van het eigen aandeel in het reservefonds tot de laatste vergaderstukken. Alle eigenaren hebben bij de notulen een brief ontvangen met inloggegevens voor dit portaal.

Incasso machtiging servicekosten

Waarom deze machtiging?
Als u ons met dit formulier: incassomachtiging versie 2015 machtigt, wordt het te betalen bedrag betreffende de servicekosten van uw appartement waarvoor u deze machtiging verleent, tijdig afgeschreven. Zo bespaart u zichzelf en ons een hoop werk en wordt de kans op fouten of te laat betalen sterk verminderd. Vul het formulier zorgvuldig en volledig in en schrijf in de vakjes. Stuur het daarna naar VvE Houtwal | Compagnon Vastgoedbeheer, Noord Brabantlaan 30, 5657 GB Eindhoven, t.a.v. dhr. J.Voss (Bel even met de beheerder voor wijziging van de incasso gegevens.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VvE Houtwal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VvE Houtwal.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Hoe werkt een machtiging?
Als u gebruikt maakt van de mogelijkheid om de servicekosten per machtiging tot incasso te betalen, moet u de voorzijde van dit formulier zorgvuldig en volledig invullen en sturen aan het retouradres dat boven aan de brief staat.

Het is belangrijk dat u een rekeningnummer opgeeft dat ook daadwerkelijk op naam staat van de rekeninghouder die u invult. Houd rekening met enige dagen verwerkingstijd voordat uw machtiging kan ingaan. Na verwerking ontvangt u van ons een bevestigingsbrief.

Geen incasso machtiging?
Als u geen gebruik maakt van deze machtiging moet u zelf zorgen voor een tijdige betaling van de maandelijkse voorschotbedragen Servicekosten.

Deze voorschotbedragen, zoals vastgesteld door de vergadering, dienen bij vooruitbetaling in de eerste week van de maand te worden voldaan op bankrekeningnummer NL81 INGB 0651 4593 89 t.n.v. VvE Houtwal onder vermelding van Servicekosten Houtwal (uw huisnummer)-(maand).

SEPA Incasso Machtiging
Deze incasso machtiging is opgesteld aan de hand van de richtlijnen SEPA (Single Euro Payments Area). Hiermede wordt het betalingsverkeer op Europees niveau geregeld. Mocht u naar aanleiding nog vragen hebben, neem dan even contact op met het bestuur.

Incassobesluit:

Overeenkomstig het bepaalde in de akte van ondersplitsing (Art. 41.4) heeft het bestuur per besluit van de ALV 2015 agendapunt 8.1, machtiging van de vergadering om (rechts)maatregelen te kunnen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Een en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.

  1. Herinnering: in geval van te late betaling ontvangt de eigenaar een betalingsherinnering in de tweede week van de maand. In deze brief is vermeld welke bijdrage over welke maand niet is betaald. De eigenaar wordt verzocht binnen 14 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
  2. Aanmaning: Als op de betalingsherinnering geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aanmaning met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 7 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
  3. Ingebrekestelling: Indien wederom geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aangetekende ingebrekestelling met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 3 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
  4. Incassobureau: Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
  5. Wettelijke rente: De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een persoon die een betalingsachterstand heeft.

(Ter indicatie: per 1 januari 2015 is door de ministerraad het rentepercentage vastgesteld op 2%. Bij achterstallige betaling wordt dit percentage verhoogd met 2 punten tot 4% aan verschuldigde rente)