Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Op deze pagina zijn de wijzigingen van het huishoudelijk reglement vermeld welke na versie 11 zijn aangebracht. U kunt deze pagina afdrukken en toevoegen aan uw laatst gedrukte exemplaar.

Met ingang van versie 12 is het huishoudelijk reglement alleen op verzoek als gedrukt exemplaar verkrijgbaar. U kunt de meest actuele versie aanvragen bij het bestuur.


 • Wijzigingen per versie 12 (ALV 2017)
  • Art. 13-i Fietsenstalling:
   In de fietsenstalling zijn er geen toegewezen stallingsplaatsen.
   U dient uw fiets zodanig te stallen dat een ander daarvan geen overmatige hinder ondervindt.
   Het verankeren van fietsen aan delen van het gebouw die daar niet voor bedoeld zijn, is mede om schade daaraan te voorkomen, niet toegestaan.
   Om optimaal gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten plaatsen de bewoners van huisnummer 19, 20, 21, 42 en 43 hun fietsen in de rekken tussen de open gedeelten tussen hun parkeerplaatsen.
   Aan de zuidkant van de parkeergarage is er een extra algemene fietsenstallingsplaats.
  • Bijlage VII toevoegen na punt 2.k.
   • De kosten onder 2. Installaties welke niet volledig behoren tot de VvE Houtwal, worden jaarlijks doorbelast aan de hoofdvereniging. Dit zijn:
    a.    De relatieve kosten van het waterverbruik via de buitenkraan.
    b.    De relatieve kosten van onderhoud en beheer van de hydrofoorinstallatie ten behoeve van ondervereniging A5 en A6.
    De kosten van gemeenschappelijk energieverbruik van de vuilwaterpomp, de hellingbaanverlichting, openbare verlichting en de hellingbaanverwarming.
  • Toevoegen bijlage VIII Incassobesluit.
   Overeenkomstig het bepaalde in de akte van ondersplitsing (Art. 41.4) heeft het bestuur per besluit van de ALV 2015 agendapunt 8.1, machtiging verkregen van de vergadering om (rechts)maatregelen te kunnen treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of tekorten op de exploitatierekening. Een en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.1. Herinnering: in geval van te late betaling ontvangt de eigenaar een betalingsherinnering in de tweede week van de maand. In deze brief is vermeld welke bijdrage over welke maand niet is betaald. De eigenaar wordt verzocht binnen 14 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
   2. Aanmaning: Als op de betalingsherinnering geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aanmaning met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 7 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
   3. Ingebrekestelling: Indien wederom geen betaling volgt, ontvangt de eigenaar een aangetekende ingebrekestelling met daarin vermeld de hoogte van de achterstand. De eigenaar wordt verzocht binnen 3 dagen het bedrag bijgeschreven te hebben op de bankrekening van de VvE Houtwal.
   4. Incassobureau: Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
   5. Wettelijke rente: de wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een persoon die een betalingsachterstand heeft. Bij achterstallige betaling wordt dit wettelijke percentage verhoogd met 2 punten aan verschuldigde rente.

 • Wijzigingen per versie 13 (ALV 2018)
  • Art. 4e Twee eigenaars, die daartoe door de vergadering zullen worden aangewezen, machtigen het bestuur, eerst na schriftelijke machtiging van de vergadering daartoe verstrekt, om gelden, anders dan die ter bestrijding van de gewone jaarlijkse kosten, over te boeken van de spaarrekening naar de bankrekening. (Art. 32-3)
  • Art. 5b Voorschotbedragen zoals vastgesteld door de vergadering dienen bij vooruitbetaling in de eerste week van de maand te worden voldaan op   bankrekeningnummer NL09 RABO 0327 2456 89 t.n.v. VvE Houtwal te Veldhoven. (Art. 5-2)
  • Bijlage VIII hernoemd naar Mandaten aan het bestuur
  • Bijlage VIII toegevoegd na punt 5:
   Per besluit van de ALV op 26 maart 2018 heeft het bestuur van de vergadering de machtiging en/of goedkeuring verkregen:
   6a. – tot het voeren van gerechtelijke procedures en/of bezwaarschriftprocedures tot een maximum van € 2.500, = aan kosten. Dit geldt uitsluitend ter uitvoering van genomen vergaderbesluiten en ter naleving van de bepalingen in de akte van splitsing en/of het huishoudelijk reglement.
   6b. – om de lopende verzekeringen elders onder te mogen brengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven en/of de voorwaarden bij een andere verzekeraar gunstiger zijn. Dit mandaat geeft het bestuur expliciet niet de mogelijkheid tot het opzeggen van verzekeringen zonder deze elders onder te brengen.
   6c. – om bij het afhandelen van schades (in relatie tot de appartementenclausule) schadevergoedingen, die een bedrag van € 12.500 te boven gaan, uit te mogen keren.

 

 

Verzekering

De hoofdvereniging VvE Rundgraafpark heeft als eigenaar van het complex een VvE Meerkeuzepolis afgesloten. De verzekering is van toepassing op het gehele complex op gebouwen, glas,  aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. De post verzekerde waarde gebouwen is inclusief woningverbetering. Schade aan gebouwen of glas meldt u bij het bestuur.

Woningverbetering
Ten tijde van het in gebruik nemen van uw appartement in maart 2005 werd bij Centraal Beheer |Achmea een schadeverzekering afgesloten voor o.a. onze gebouwen. Deze verzekering is inclusief een verzekering voor woningverbeteringen. Deze woningverbeteringen zijn een of meerdere posten die u heeft opgegeven in 2005 op het “Opgaveformulier woningverbeteringen Vereniging van Eigenaren”. De woningverbeteringen die u opgaf, behoren tot ‘niet verhuisbare zaken’ zoals: aanrecht, inbouw-airconditioning, open haard-vast, sanitair, vouwwanden, betimmeringen, inbouwkast, parket, sauna, wandafwerking, boiler, inbouwkeuken, incl. apparatuur, plavuizen, tegelwerk, geiser, metselwerk, rolluiken, verwarmingsinstallatie.

Tot 2009 werd de premie voor deze verzekering met u als eigenaar persoonlijk verrekend. Na 2009 is dit premiedeel opgenomen in de totaalsom van de polis. Bij schade aan een van de genoemde zaken, kunt u een beroep doen op de verzekering. Na opgave van de schade krijgt u bericht of de schade en voor welk bedrag dit wordt vergoed.  Per schadegeval is er een eigen risico. Uiteraard wordt schade door eigen toedoen niet gedekt. Indien u uw woningverbeteringen allrisk  wilt verzekeren, dan bestaat bij Centraal Beheer de mogelijkheid dit onder te brengen in een inboedelverzekering tegen een gereduceerd tarief, onder verwijzing naar de Meerkeuzepolis van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark.
U kunt daarvoor contact opnemen met Centraal Beheer, telefoon 
055 579 8000.

Eventuele schade kunt u opgeven met het formulier op deze pagina.

Gebruikersverklaring parkeerplaats

Wilt u uw parkeerplaats in de parkeergarage tijdelijk ter beschikking stellen aan een andere eigenaar/bewoner of een familielid? Vul dan onderstaand formulier in en druk vervolgens op de knop Versturen.

De gebruikersverklaring is alleen geldig wanneer deze door het bestuur is ondertekend. De eigenaar van het appartementsrecht en de tijdelijke gebruiker ontvangen daarvan een afschrift.U kunt op de pagina die na het verzenden van dit formulier verschijnt een afdruk maken van deze aanvraag.

VvE-beheer voortaan in Compagnon Vastgoedbeheer VOF.

Namens onze beheerder ‘thuis delen wij dit bericht met u:

VvE-beheer voortaan in Compagnon Vastgoedbeheer VOF
De nieuwe woningwet vraagt ons om keuzes te maken inzake de invulling van onze werkzaamheden binnen de volkshuisvesting. In dat kader vinden wij dat de dienst VvE-beheer niet direct deel uitmaakt van onze kerntaken en zijn we een traject gestart om te kijken hoe de VvE-portefeuille het beste bediend zou kunnen worden.

We zijn daarom verheugd om te kunnen vertellen dat 2 collega’s per 1 januari 2017 zelfstandig verder gaan binnen hun nieuwe bedrijf ‘Compagnon Vastgoedbeheer VOF’.  Jeroen Voss en Dirk Kusters hebben inmiddels vele jaren ervaring op het gebied van VvE-beheer. Zij hebben de werkzaamheden altijd op een onafhankelijke en professionele manier uitgevoerd binnen ’thuis, zonder de samenwerking met alle partijen uit het oog te verliezen. 

We zijn ervan overtuigd dat dit een heel goede oplossing is voor de aangesloten VvE’s en wensen Jeroen en Dirk veel succes met het aangaan van deze uitdaging.

Legionella Controle.

In het kader van legionellapreventie zijn door het  Ministerie van VROM de inspectiediensten van de waterleidingbedrijven aangesteld om de naleving met betrekking tot de wetgeving legionellapreventie te controleren.

Voor de VvE Houtwal betekent dit het in stand houden van een beheersplan dat werd opgesteld naar aanleiding van een risicoanalyse. Deze gegevens worden bewaard in een map en is in het bezit en beheer van het bestuur.

Wat wordt er van ons verwacht:

1. Een temperatuur meting van het water van alle tappunten en een jaarlijkse controle van de brandslanghaspels. Zie overzicht in de map AQUA assistance onder tabblad 4.5
2. Een halfjaarlijkse monsteropname van 2 aanvoerende strangen naar de appartementen.
3. Na het vervangen van de hydrofoor in 2016 zijn ook de tappunten van Fysio en Kinderdagverblijf opgenomen in de monsteropname (tappunt 10 en 11) omdat deze deel uitmakenvan het centrale leidingnetwerk.

De verantwoordelijkheid voor legionellapreventie door de individuele eigenaren ligt achter de voordeur van het appartement en is daarom GEEN verantwoordelijkheid van de VvE Houtwal.

Controle warmwater tappunt in de werkkasten:
Norm: koud water <25°; warm water >60°
De warmwater temperatuur wordt maandelijks gemeten op de laatste vrijdag van de maand. Indien er afwijkingen zijn, wordt dit hier vermeld.

legionellacontrole

Monsteropname:
de onderzoeksrapporten van de monsteropnames zijn gearchiveerd in het centraal archief in de Legionella map (tab 6).

Onderhoud.

reglement1Akte van hoofdsplitsing

Het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken behoren toe aan de hoofdvereniging.
De wijze waarop dit vorm krijgt, is beschreven in artikel 9 van de splitsingsakte van zowel de hoofdvereniging als de ondervereniging.
In artikel 18 wordt beschreven hoe het gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten zijn geregeld. Bedenk dat bij het lezen van de splitsingsakte van de hoofdvereniging met “privé” bedoeld wordt: de VvE Houtwal (of een van de andere onderverenigingen).

De hoofdvereniging draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:
 • de funderingen
 • de dragende muren en kolommen
 • het geraamte van het gebouw met ondergrond
 • het ruwe metselwerk
 • de vloeren, m.u.v. de afwerklagen in privé gedeelten (in ons geval is privé: VvE Houtwal)
 • de buitengevels, waaronder de raamkozijnen met glas, incl. de raamkozijnen met glas in de buitenruimte
 • de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijke en het privé gedeelte
 • de balkonconstructies
 • de borstweringen
 • de terrassen
 • de daken
 • de schoorstenen (= rookgasafvoerkanalen en ventilatieschachten)
 • het buitenterrein
 • de inrichting van het buitenterrein; dit zijn o.a. de groenvoorziening/ parkeergelegenheden op maaiveldniveau, verkeersborden, paaltjes;
 • de hellingbanen op het buitenterrein
 • het hek- en traliewerk, voor zover geen privé- afscheidingen
 • de overkapping boven de entree
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten, voor zover dit niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekt: (in ons geval is privé: VvE Houtwal).
 • de (ondergrondse) containerruimte
 • de technische installaties met de daarbij behorende leidingen en voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekken: (in ons geval is privé: VvE Houtwal)
  • luchtbehandeling,
  • vuilafvoer,
  • hemelwaterafvoer,
  • riolering,
  • gasleidingen,
  • waterleidingen,
  • hydrofoor,
  • elektriciteitsleidingen,
  • telefoonleidingen,
  • gemeenschappelijke antenne,
  • bliksembeveiliging,
  • liften,
  • alarminstallaties,
  • oproepsystemen,
  • deuropeners.

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.


Akte van ondersplitsing VvE Houtwal

De ondervereniging VvE Houtwal draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van:

de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal, voor zover aanwezig en niet vallende onder de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken krachtens de hoofdsplitsing (zoals hierboven genoemd):

 • de vloeren**, m.u.v. de afwerklagen in de privé gedeelten (lees hier privé gedeelte: uw woning incl. buitenruimte) op de begane grond en de verdiepingen.
  • **De vloeren zijn van de hoofdvereniging; 
  • De afwerklagen van de gemeenschappelijke vloeren zijn van de VvE Houtwal (zoals de stenen vloer in de entree)
  • De afwerklagen van uw woning behoren tot uw privé domein.
 • de deuren die de scheiding vormen tussen privé en gemeenschappelijke gedeelten: (o.a. de voordeur van uw woning is dus van de VvE Houtwal)
 • het hang- en sluitwerk aan kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur is dus van de VvE Houtwal)
 • hallen en trappenhuizen
 • parkeerkelder
 • toegang tot de parkeerkelder
 • fietsenstalling
 • ruimte waarin de bergingen gerealiseerd zijn

Aan al deze gemeenschappelijkheden mogen zonder toestemming van de vergadering van de hoofdvereniging geen veranderingen worden aangebracht.
Over het onderhoud en de inrichting hiervan (inclusief privé gedeelten) moet afzonderlijk worden beslist door de ALV.
De kosten van het beheer en het dagelijks en meerjarig onderhoud vindt u terug in de jaarstukken.


Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten.

In de aktes van hoofdsplitsing en ondersplitsing is de rubriek Gebruik, beheer en onderhoud van de privé gedeelten opgenomen. Dit beslaat de artikelen 17 t/m 23.
In artikel 18 wordt met name beschreven welk onderhoud voor rekening van de eigenaar/gebruiker is. Dit betreft het onderhoud van:

 • het schilder-, behang- en tegelwerk
 • het onderhoud van de plafonds
 • de afwerklagen van vloeren en balkons
 • het stucwerk
 • de deuren en ramen
 • hang- en sluitwerk en de vervanging daarvan
 • het schoonhouden en ontstoppen van sanitair
 • de leidingen (alleen die tot uw eigendom zijn)
 • individuele verwarmingsinstallatie, incl. vernieuwing
 • het schilderwerk aan de radiatoren
 • deuren en raamkozijnen met glas (geen vernieuwing)

Als gezamenlijk eigenaar rusten op ons (VvE Houtwal) en op u als individuele eigenaar/gebruiker een verplichting tot onderhoud.
In simpele bewoordingen: al het onderhoud aan zaken achter de voordeur zijn voor rekening van de eigenaar/gebruiker.
De VvE Houtwal heeft onderhoudscontracten voor dagelijks onderhoud en met een meerjarig onderhoudsplan voorzien wij in onderhoud van de gemeenschappelijke zaken.

Bron: splitsingsakte