Appartementsrecht A7

cropped-cropped-logo-vvehou-1.gif
vvehoutwal1

V.v.E. “Houtwal”

Wij spreken gemakshalve over V.v.E. “Houtwal”  als we het hebben over de vereniging van eigenaars van de koopappartementen. De volledige naam van onze V.v.E. luidt: “Vereniging van Eigenaars van 40 woningen voor ouderen in het woonzorgcomplex Rundgraafpark aan de Houtwal te Veldhoven”.
En omdat dit een mondvol is, zijn wij ingeschreven bij de Kamer van koophandel met nummer 17280641 onder de verkorte naam: V.v.E. “Houtwal”.

Onze vereniging V.v.E. “Houtwal” heeft 40 leden. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan binnen deze vereniging als het gaat over het nemen van besluiten. Door de aankoop van een appartementsrecht bent u van rechtswege (=verplicht) lid van een vereniging van eigenaars. In uw geval bent u lid van de V.v.E. “Houtwal” en daarmee tevens gebonden aan de regelgeving die daarbij hoort. De juridische structuur van de regelgeving, die onlosmakelijk is verbonden met ons gezamenlijk bezit lichten wij nader toe op de pagina Regelgeving.

Het Bestuur van onze vereniging is in eigen beheer. Bij het besturen van de vereniging behoren een aantal taken waarvan u kunt verwachten dat het bestuur deze naar behoren uitvoert.  De hoofdtaak van het bestuur is eenvoudig gezegd: “het in stand houden van de vereniging”. Niets meer of minder dan het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Het Bestuur heeft hierbij als leidraad de regelgeving die onlosmakelijk verbonden is met de wettelijke status van onze V.v.E..

Over het beheer van onze vereniging.
De V.v.E. “Houtwal” heeft een overeenkomst met een beheerder die het beheer van onze vereniging uitvoert en wel voor het administratieve beheer en technisch beheer: het contractuele onderhoud. Het bestuurlijk beheer hebben wij, zoals eerder gezegd, in eigen hand.

Lees verder in het artikel Onderhoud.

De jaarvergadering van de V.v.E. “Houtwal.”
Het Bestuur is verplicht eens per jaar verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering door middel van een balans en exploitatieoverzicht. De begroting, met daarin een prognose van de te verwachten inkomsten en uitgaven, moet eveneens worden vastgesteld door deze 40 leden. Binnen de vastgestelde begroting mag het Bestuur uitgaven doen, maar daarbuiten is de toestemming nodig van de eigenaren. Dit geldt ook voor het sluiten van langlopende contracten. Een en ander is geregeld middels de akte van splitsing en waar nodig vastgelegd in ons huishoudelijk reglement.

De jaarvergadering van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark.”
Op diverse punten moet de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark” een besluit nemen. De bestuurder van ‘thuis (als eigenaar van de appartementsrechten A1 ./. A6) en het bestuur van de V.v.E. “Houtwal” zijn vertegenwoordigd binnen de Algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging. Alvorens een besluit te nemen in de hoofdvereniging over enig onderwerp, moeten de eigenaren van de appartementsrechten eerst hierover een besluit nemen in hun eigen vereniging. Dit besluit wordt dus meegenomen tijdens een ALV van de hoofdvereniging.