Brandblusmiddelen

BRANDWEER:
Voedingspunt: is voorzien aan de achterzijde van beide flats naast de uitgang in de brandkast (B)
Flat Noord: links van de achteruitgang aan de zijde van de parkeerplaats.
Flat Zuid: links van de achteruitgang aan de zijde Meerhovendreef.
Leiding diameter 3″- Nok 81
Aantal afsluiters 8 x 2 1/2″

Artikel 2.9.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken:
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Toelichting: tot de vluchtmogelijkheden worden gerekend de hallen en gangen naar de appartementen, de overloopbalkons, de trappenhallen en de trappen.

Voor het onderhoud van de blusmiddelen heeft onze vereniging een onderhoudscontract. Dit contract voorziet in een jaarlijks onderhoud van de blusleidingen, slanghaspels en poederblussers. Als blusmiddelen zijn er op iedere verdieping (0-6) een brandslanghaspel en een aansluiting voor een brandslang.
Verder zijn er 2 schuimblussers, beide in de parkeerkelder: in de lifthal Zuid en naast de lift Noord.

ROOKMELDERS
In de privé gedeelten zijn standaard FIREX rookmelders PADC240 aangebracht. Deze rookmelder is NIET aangesloten op een alarmcentrale. Het onderhoud (voor rekening van de eigenaar) wordt op grond van collectieve veiligheid daarom collectief aanbesteed (Besluit ALV2020)
en voor het eerst uitgevoerd in 2026


Inventaris Brandblusmiddelen:

 • Brandblussers: (2)
  • #1: bij lift Noord, naast liftingang in de garage
  • #2: bij lift Zuid, in de lifthal Zuid
 • Brandslanghaspels: (14)
  • per flat 7 stuks BG-1-2-3-4-5-6 aan de westkant van iedere verdieping
 • Droge blusleiding: 2 x
  • het afpersen van deze leiding gebeurt 1x per 5 jaar; zie onderhoudhistorie
 • Brandkasten: (2)
 • Aansluiting voor de brandweer; zie tekening.
  • de Brandkast Noord is gelegen links van de trapafgang naar de parkeergarage
   (flat Noord – gelegen aan de parkeerplaats)
  • de Brandkast Zuid is gelegen rechts van de gang BG
   (flat Zuid – gelegen aan de Meerhovendreef)
 • Voeding-aansluit/aftappunten: 18 stuks:
  • aansluitpunten: 2 x in de brandkasten; zie tekening.
  • aftappunten:
   • flat Noord 7 stuks; verdieping BG, 1-2-3-4-5-6
    aan de westkant van de verdieping
   • flat Zuid    7 stuks; verdieping BG, 1-2-3-4-5-6
    aan de westkant van de verdieping
   • flat Noord 1 stuks; verdieping-1,
    bij lift Noord naast de liftingang garage
   • flat Zuid 1 stuks; verdieping -1,
    bij lift Zuid in de lifthal garage

Onderhoudhistorie 2003 t/m 2020

 • Onderhoudscyclus eens per 5 jaar
  • Afpersen droge blusleiding (DBL) eens per 5 jaar.
  • OHC 2003-2008-2013-2018-2023
 • Onderhoudscyclus jaarlijks
 • OHC 121213: geen bijzonderheden
 • OHC 130924: geen bijzonderheden; afpersen DBL.
 • OHC 140113: afkeur: aarden DBL verplicht; uitgevoerd door ES&I.
 • OHC 150112: zou moeten komen in sept 2014 (vergeten te plannen) geen bijzonderheden.
 • OHC 150627: geen bijzonderheden.
 • OHC 160722: Afkeur: brandslanghaspel 4e noord: O-ring nog te vervangen.
 • OHC 170614: 14 brandslanghaspels gecontroleerd in gebouw N en Z.
  O-ring op 4de etage gebouw N is vervangen. Alle haspels zijn voorzien van een inspectiekaartje. Tevens 2 poederbrandblussers geïnspecteerd en goed bevonden. Bij beide poederbrandblussers is een brandblusser indicatorplaatje op de muur gekit.
 • OHC180807: controle en afpersen haspelslangen; controle poederblussers en DBL aansluitpunten.
 • OHC181029: droge blusleidingen afpersen.
 • OHC190508: jaarlijks onderhoud; geen bijzonderheden.
 • OHC200502: jaarlijks onderhoud: geen bijzonderheden; poederblussers-blusmiddel vervangen. Na de schilderbeurt zijn de Brandkast -indicatieplaten vervangen.
  PLANNING
 • 2021: jaarlijks onderhoud in mei
 • 2023: DB HA slanghaspels beproeven.
 • 2026~: collectief rookmelders in appartementen vervangen