Oplaadvoorziening elektrische auto’s

Oplaadvoorziening elektrische auto’s.
Het aanbrengen van een oplaadinrichting mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Rundgraafpark. In voorkomend geval dient u eerst het verzoek tijdig in bij het bestuur van de VvE “Houtwal”. Hieronder leest u de voorwaarden.

  1. Iedere eigenaar/gebruiker die de aanschaf van een elektrische auto overweegt, dient daaraan voorafgaand een verzoek met werkplan in bij het bestuur als daarvoor een oplaadvoorziening in de parkeergarage nodig is. 
  2. De aanleg van de oplaadvoorziening kan pas aanvangen eerst na ondertekening van een schriftelijke toestemming van het bestuur van de hoofdvereniging.
  3. Het installeren van de oplaadvoorziening dient te geschieden door een erkend installateursbedrijf dat, voorafgaand aan ingebruikname, een garantiecertificaat verstrekt aan het bestuur waaruit blijkt dat de voorziening conform de daarbij geldende voorschriften is geïnstalleerd.
  4. Alle kosten van aanleg, onderhoud en verbruik van elektra komen geheel voor rekening van de eigenaar.
  5. De eigenaar is aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van wijzigingen aan het gebouw en vrijwaart de vereniging en hoofdvereniging indien derden hen voor die schade aanspreken.
  6. Het gebruik van de oplaadvoorziening mag geen overlast voor de overige bewoners veroorzaken. 
  7. Bij het in onbruik raken van de voorziening, dient de oplaadvoorziening door de (opvolgende) eigenaar op eerste verzoek van het bestuur voor rekening van de eigenaar te worden verwijderd.
  8. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot het gebruik, onderhoud en herstel van de voorzienig. De kosten daarvan komen voor rekening van de eigenaar.
  9. De vergadering kan de verleende toestemming te allen tijde intrekken.