Legionella Controle.

In het kader van legionellapreventie zijn door het  Ministerie van VROM de inspectiediensten van de waterleidingbedrijven aangesteld om de naleving met betrekking tot de wetgeving legionellapreventie te controleren.

Voor de V.v.E. “Houtwal” betekent dit het in stand houden van een beheersplan dat werd opgesteld naar aanleiding van een risicoanalyse. Deze gegevens worden bewaard in een map die in het bezit is van het bestuur.

Wat wordt er van ons verwacht:

1. Een temperatuur meting van het water van alle tappunten en een jaarlijkse controle van de brandslanghaspels. Zie overzicht in de map AQUA assistance onder tabblad 4.5
2. Een halfjaarlijkse monsteropname van 2 aanvoerende strangen naar de appartementen.
3. Na het vervangen van de hydrofoor in 2016 zijn ook de tappunten van Fysio en Kinderdagverblijf opgenomen in de monsteropname (tappunt 10 en 11) omdat deze deel uitmakenvan het centrale leidingnetwerk.

De verantwoordelijkheid voor legionella-preventie door de individuele eigenaren ligt achter de voordeur van het appartement en is daarom GEEN verantwoordelijkheid van de V.v.E. “Houtwal”.

Planning van de monsteropnames en beschrijving van de tappunten
Norm: koud water <25°; warm water >60°

legionellacontrole

Monsteropname:
de onderzoeksrapporten van de monsteropnames zijn gearchiveerd in het centraal archief in de Legionella map (tab 6).