Brandbeveiliging: Locatie Brandkast.

KIJK OP DE AFBEELDING OM DE PLAATS VAN DE BRANDKAST  (B) TE ZIEN

brandweer5509kk
Plaats van de aansluitkast B

Artikel 2.9.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken:
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Toelichting: tot de vluchtmogelijkheden worden gerekend de hallen en gangen naar de appartementen, de overloopbalkons, de trappenhallen en de trappen.